Masa Tenisi Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.5 DİSİPLİN

2.5.1 Öğüt
2.5.1.1 Bir takım maçında oyuncular oyun alanında bulunma yetkisi olan herhangi birinden öğüt alabilir.
2.5.1.2 Bireysel yarışmada, bir oyuncu veya çift, sadece, maçtan önce hakeme bildirilen belirli bir kişi-den öğüt alabilir. Ancak, çifti oluşturan oyuncular farklı Federasyonlara bağlı ise, her biri ayrı birer öğüt verici gösterebilirler. Bu iki öğüt verici 2.5.1 ve 2.5.2 maddeleri kapsamında tek bir öğüt verici gibi kabul edilecektir. Eğer yetkisiz bir kişi öğüt verecek olursa hakem kırmızı kart göstererek o kişiyi oyun alanından uzaklaştıra-caktır.
2.5.1.3 Oyuncular sadece setler arasında veya oyunun izin verilen diğer duraklamalarında öğüt alabilir. Ancak, alışma çalışmalarının sonu ile maç baş-langıcı arasında öğüt alamazlar. Eğer öğütçü, diğer zamanlarda öğüt verecek olursa, hakem sarı kart gösterecek ve o kişiyi, bu tür davranışa devamı halinde oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır.
2.5.1.4 Bir uyarıdan sonra, aynı takım yarışmasında veya bireysel maçta, herhangi bir kişi kural dışı öğüt verecek olursa, hakem, o kişiyi, daha önce uyarılmış olsun veya olmasın, kırmızı kart göstererek, oyun alanından uzaklaştıracaktır.
2.5.1.5 Bir takım yarışmasında, oyun alanından uzak-laştırılan öğütçünün, oynaması gereken haller dışında, oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye kadar izin verilmeyecek ve bir başka öğüt verici ile değiştirilmeyecektir. Bi-reysel yarışmada ise, maç sona erinceye kadar oyun alanına dönüşüne izin verilmeyecektir.
2.5.1.6 Eğer öğüt veren oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya maçın sona ermesinden önce oyun alanına geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
2.5.1.7 Bu kurallar, sadece oyun sırasında öğüt veril-mesinde uygulanacak ve bir oyuncu veya takım kaptanının, uygun bir şekilde, yasal itiraz yap-masına veya bir idari kararın açıklanması için Federasyon temsilcisi veya tercüman ile görüş-me yapmasına engel olmayacaktır.
2.5.2 Kötü Davranış
2.5.2.1 Oyuncular ve antrenörler veya diğer öğütçüler, rakibi kötü niyetle etkileyecek, seyircileri rahat-sız edebilecek, oyunu oynanamaz hale getirebilecek; örneğin tahrik edici dil kullanılması, topun kasten kırılması veya kasten oyun alanı dışına vurulması, masa veya çevre panolarının tekmelenmesi, raketin haber verilmeden değiştirilmesi, maç görevlilerine saygısızlık yapılması gibi hallerden kaçınacaklardır.
2.5.2.2 Bir oyuncu, bir antrenör veya bir diğer öğütçü, herhangi bir anda, ciddi bir suç işlerse, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme durumu bildirecektir. Daha az önemli kabahatlerde hakem, ilk olayda, sarı kart göstererek hareketi yapanı, tekrarı halinde cezalandıracağı konu-sunda uyaracaktır.
2.5.2.3 2.5.2.2. ve 2.5.2.5. hali dışında, uyarı almış bir oyuncu, aynı bireysel maçta veya takım maçın-da ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem ra-kibine 1 sayı, takip eden kusurlu davranış halin-de 2 sayı verecek ve her seferinde sarı ve kır-mızı kartları birlikte gösterecektir.
2.5.2.4 Eğer aynı bireysel maçta veya takım maçında, aleyhine 3 ceza sayısı verilen bir oyuncu kötü davranışlarını sürdürecek olursa; hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
2.5.2.5 Eğer bir oyuncu, bir bireysel maç süresince, hasara uğramadığı halde raketini değiştirecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
2.5.2.6 Çiftler maçında herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya verilen ceza sayısı, o çift için geçerli olacaktır. Ancak aynı takım maçının, takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olma-yan bireysel oyuncu için, çift maçında yapılan uyarı veya ceza sayısı dikkate alınmayacaktır. Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında, çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı daha yüksekse, o yüksek sayı, çift için geçerli sayılacaktır.
2.5.2.7 2.5.2.2 hali dışında, eğer uyarı almış bir antrenör veya bir diğer öğütçü, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem kendisine kırmızı kart gösterecek ve takım maçının veya bireysel maç ise bireysel maçın sonuna kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır.
2.5.2.8 Başhakem, hakem tarafından kendisine bildirilsin veya bildirilmesin, ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir maç, bir müsabaka veya tüm bir yarışma için oyun dışında bırakma yetkisine sahiptir.
2.5.2.9 Takım veya bireysel, iki maçtan diskalifiye edil-miş bir oyuncu, takım veya bireysel o yarışma-dan otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
2.5.2.10 Bir yarışma boyunca, iki kez oyun alanı dışına gönderilen bir kişiyi, başhakem o yarışmanın sonuna kadar yarışma dışı bırakabilir.
2.5.2.11 48 aylık süre içerisinde toplam 4 kez resmi raket kontrol testlerinde herhangi bir sebepten hatalı bulunan bir oyuncu 12 ay süreyle ITTF yarışmalarından men edilecektir.
2.5.2.12 Eğer bir oyuncu herhangi bir sebeple bir maç, etkinlik veya yarışmadan diskalifiye edilmişse otomatik olarak kazanmış olduğu unvan madalya ödül veya sıralama puanını kaybedecektir.
2.5.2.13 Çok ciddi kötü davranış hallerinde durum bu davranışta bulunanların federasyonlarına rapor edilecektir.
2.5.3 İyi Sunum
2.5.3.1 Oyuncular, antrenörler, ve görevliler sporun iyi sunumu için gerekeni yapacaklar, bilhassa oyuncular bir maçı kazanmak için tüm gayretlerini sarf edecekler; ve hastalık veya sakatlanma halleri dışında maçtan çekilmeyeceklerdir.
2.5.3.2 Bu prensiplere kasıtlı olarak uymayan bir oyuncuya, ödüllü yarışmalarda para ödülünün tamamını veya bir kısmını ödememe ve/veya ITTF yarışmalarına katılmama cezası verilecektir.
2.5.3.3 Suça katıldığı kanıtlanan öğütçü veya görevlinin, kendi Ulusal Federasyonları tarafından da cezalandırılmaları beklenir.
2.5.3.4 İcra komitesince atanan ve 4 üye ve 1 başkan-dan oluşan Ceza Kurulu, bir ihlal olup olmadığı-na; varlığı halinde, İcra Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda gerekli cezaya karar verecektir.
2.5.3.5 Disiplin Kurulu’nun kararına karşı; cezalandırılan oyuncu, öğütçü veya görevli tarafından 15 gün içinde ITTF İcra Komitesine itiraz edilebilir. ITTF İcra Komitesi’nin kararı kesindir.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.6 ELEMELİ YARIŞMALARDA KUR’A

2.6.1 Baylar ve Ön Elemeyi Kazananlar
2.6.1.1 Elemeli bir yarışmada, ilk turda yer sayısı 2’ in herhangi bir kuvveti olmalıdır.
2.6.1.1.1 Eğer katılımcılar yer sayısından az ise, ilk tur, yer sayısına ulaşmak üzere yeterli sayıda bay içerecektir.
2.6.1.1.2 Eğer yer sayısı, katılanların sayısından küçük-se, bir ön eleme yarışması düzenlenecek, öyle ki, ön elemeyi kazanan oyuncularla, doğrudan katılımcı oyuncuların toplamı, toplam yer sayısına eşit olacaktır.​
2.6.1.2 Baylar, ilk turda öncelikle derecelerine göre yerleştirilen oyuncuların karşılarına gelecek şekilde ve sıralama dereceleri yüksek olanlardan başlamak üzere, dengeli bir şekilde fikstüre dağıtılacaktır.
2.6.1.3 Ön elemeyi kazananlar, fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlik ve onaltılıklara kur’a ile uygun ve dengeli şekilde yerleştirilecektir.
2.6.2 Derecelere Göre Yerleştirme
2.6.2.1 Yarışmada, en yüksek derecelere sahip katılım-cılar, birbirleriyle yarışmanın son turlarından ön-ce karşılaşmayacak şekilde yerleştirilecektir.
2.6.2.2 Derecelere göre ayrılan yer sayısı, katılımcı sayısına göre belirlenen fikstüre uygun olacak-tır.
2.6.2.3 Derecesi 1. sırada olan katılımcı, fikstürde ilk yarının en üstüne, 2. sıradaki katılımcı, 2. yarı-nın en altına yerleştirilecektir. Derecelemede yer alan diğer katılımcılar, kura ile, fikstürde belir-lenmiş yerlere aşağıdaki şekilde yerleştirilecek-tir:
2.6.2.3.1 3. ve 4. sırada yer alan katılımcılar, ilk yarının en alt sırası ile, 2.yarının en üst sırasına,
2.6.2.3.2 Derecelemede, 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı çeyreklerin en üst sıralarına,
2.6.2.3.3 Derecelemede 9. ile 16. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı sekizliklerin en alt sıraları ile çift numaralı sekizliklerin en üst sıralarına,
2.6.2.3.4 Derecelemede 17. ile 32. sıralar arasında yer alan katılımcılar fikstürdeki tek numaralı onaltılıkların en alt sıraları ile çift numaralı onaltılıkların en üst sıralarına,​
2.6.2.4 Elemeli takım yarışmalarında, bir Federasyonun sadece en yüksek dereceye sahip takımı, derecesine göre yerleştirilme hakkına sahip olacak-tır.
2.6.2.5 Derecelere göre yerleştirmede ITTF tarafından yayınlanan en son dereceleme listesi kullanılacaktır. Ancak,
2.6.2.5.1 Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı Kıt’a Federasyonuna bağlı Federasyonlardan ise, bu Kıt’a Federasyonunca yayınlanan en son dereceleme listesi.
2.6.2.5.2 Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı ülke Federasyonuna bağlı iseler, bu Federasyonca yayınlanan en son dereceleme listesi, öncelikle geçerli olacaktır.
2.6.3 Federasyon Belirlemesine Göre Yerleştirme
2.6.3.1 Aynı Federasyonca bildirilen oyuncu ve çiftler, mümkün olduğunca, yarışmanın son turlarından önce karşılaşamayacakları şekilde ayrı yerleştirilecektir.
2.6.3.2 Federasyonlar bildirdikleri listelerde kendi oyuncu ve çiftlerini, kuvvetliden zayıfa doğru, oyun güçlerine göre sıralayacaklar ve bu sıralama klasman dereceleme listelerinde yer alan oyuncuları ile başlayacak ve bu listedeki sıraya uygun olacaktır.
2.6.3.3 Listelerde 1. ve 2. sırada yer alan katılımcılar farklı yarılara, 3. ve 4. sıradakiler ilk ikinin yer aldığı çeyrekler dışında, farklı çeyreklere yerleştirilecektir.
2.6.3.4 Listelerde 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şe-kilde, ilk dördün yer almadığı sekizliklere yerleştirilecektir.
2.6.3.5 9. ile 16. sıralar arasında bulunan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, daha yüksek sıralardakilerin yer almadığı onaltılıklarına yerleştirilecek ve bu şekilde bütün katılımcılar yerleştirilinceye kadar devam edilecektir.
2.6.3.6 Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan, erkek veya bayan çiftler, Dünya Sıralama Liste-sinde daha üst sırada yer alan oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak sayılacaktır. Eğer iki oyuncu da bu listede yer almıyorsa, ilgili Kıt’a Sıralama Listelerine bakılacak, bu listelerde de yer almıyorlarsa hangi oyuncunun ülke takımı Dünya Takım Sıralaması Listesinde daha üst sırada ise, o ülkenin çifti olarak kabul edilecektir.
2.6.3.7 Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan karma çiftler, erkek oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak kabul edilecektir.
2.6.3.8 Alternatif olarak, farklı Federasyonların oyuncularının oluşturduğu herhangi bir çift bu Federasyonların her ikisinin çifti olarak kabul edilebilir.
2.6.3.9 Ön eleme yarışmalarında aynı Federasyona bağlı oyuncular, ön eleme grup sayısına kadar, farklı gruplara Kur’a ile yerleştirileceklerdir. Öyle ki, ön eleme gruplarında kazananlar mümkün olduğunca 2.6.3.3-5 maddelerinde belirtilen prensiplere uygun olarak ayrılabilmelidir.​

2.6.4 Değiştirmeler
2.6.4.1 Hazırlanmış bir fikstürde değişiklikler ancak sorumlu yönetim komitesinin izini ve mümkünse doğrudan ilgili Federasyonların yetkililerinin mutabakatıyla yapılabilir.
2.6.4.2 Fikstür sadece, hataların, katılım bildirimi ve kabullerindeki gerçek yanlış anlamaların düzeltilmesi, 2.6.5 de belirtilen önemli dengesizliklerin giderilmesi veya 2.6.6’da belirtildiği üzere yeni oyuncu veya çiftlerin eklenmesi amacıyla değiştirilebilir.
2.6.4.3 Yarışmada, maçlar başladıktan sonra, gerekli çıkarmalar dışında, fikstürde bir değişiklik yapılamaz. Bu maddenin tanımlamasıyla bir ön ele-me yarışması, ayrı bir yarışma olarak kabul edilecektir.
2.6.4.4 Bir oyuncu, yarışma dışı bırakılmadıkça, kendi izni olmaksızın fikstürden çıkarılmayacaktır. Bu izin; ya bulunuyorsa bizzat kendisi ya da kendisi yoksa yetkili temsilcisi tarafından verilecektir.
2.6.4.5 Çiftlerde, eğer her iki oyuncu da mevcut ve oyuna müsait durumda ise herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yaralanma, hastalık veya birinin yokluğu fikstürde bir değişiklik için geçerli neden olarak kabul edilebilir.
2.6.5 Fikstür Yenileme
2.6.5.1 2.6.4.2, 2.6.4.5. ve 2.6.5.2 de belirtilen haller dışında, bir oyuncu fikstürde bir yerden başka bir yere alınamaz. Eğer herhangi bir nedenle fikstür ciddi olarak dengesiz hale gelmişse ve olanağı varsa fikstür tamamen yeniden düzenlenecektir.
2.6.5.2 İstisnai olarak, dengesizlik, fikstürün aynı bölümüne yerleştirilmiş dereceli birkaç oyuncu veya çiftin katılmayışından kaynaklanıyorsa, sadece, katılan dereceli oyuncu ve çiftler, derece sıralarına göre yeniden numaralandırılıp mümkün olduğu ölçüde fikstürde ayrılmış yerlere dağıtılarak fikstür yenilenebilir. Bu yenilemede, mümkün olduğunca Federasyon belirlemelerine göre yerleştirme gerekleri göz önüne alınacaktır.
2.6.6 Eklemeler
2.6.6.1 Orijinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim komitesinin kararı ve başhakemin onayı ile sonradan fikstüre eklenebilir.
2.6.6.2 Ayrılmış yerlerdeki boşluklar, klasman sıralama listelerindeki sıralarına göre kuvvetli yeni oyuncu veya çiftlerle, öncelikle doldurulacaktır. Diğer oyuncu veya çiftler, katılmama veya yarışma dışı bırakılma nedenleri ile oluşan boşluklara kur’a ile yerleştirileceklerdir. Daha sonra ayrılmış yerlerdeki oyuncu veya çiftlerin karşılarında yer alanlar dışındaki baylar doldurulacaktır.
2.6.6.3 Klasman derecelerine göre ayrılmış yerlere yerleştirilmeleri gereken oyuncu veya çiftler, orijinal fikstürde yer almamışlarsa, ancak ayrılmış yerlerdeki boşluklara kur’a ile yerleştirilebilir.​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.7. YARIŞMA ORGANİZASYONU

2.7.1. Yetki
2.7.1.1. Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organizasyon için yetkili kılınabilir veya Uluslararası maçlar düzenleyebilir.
2.7.1.2. Herhangi bir sezonda, bir federasyon kendi adına bir büyükler, bir gençler ve bir veteranlar olmak üzere uluslararası açık şampiyonalar düzenleyebilir. Bir oyuncu bu tür şampiyonalarda ancak kendi federasyonunun izini ile yarışabilir. Ancak bu izin makul olmayan nedenlerle kısıtlanamaz.
2.7.1.3. Bir oyuncu, kısıtlı veya çağrılı turnuvalara ITTF'ce veya ilgili bütün oyuncular aynı kıtadan ise o kıta federasyonunca genel izin verilmesi hali dışında kendi federasyonunun izini olmaksızın katılamaz.
2.7.1.4. Kendi federasyonunca izin verilmeyen bir oyuncu, bir uluslararası yarışmada yer almayacaktır.
2.7.1.5. Hiçbir yarışma, ITTF'nin izini olmadıkça "Dünya", veya ilgili kıta federasyonunun izini olmadıkça "Kıta" unvanı taşıyamaz.​
2.7.2. Temsil
2.7.2.1. Bir uluslararası açık turnuvaya oyuncuları katılan bütün federasyonların temsilcileri, kura çekimine katılmayan yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını doğrudan etkileyebilecek her karar veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danışılacaktır.
2.7.2.2. Konuk bir federasyon, katıldığı uluslararası yarışmanın yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurmaya yetkili olacaktır.​
2.7.3. Katılım
2.7.3.1. Uluslararası açık şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az iki ay ve son başvuru kabul tarihinden bir ay önce bütün federasyonlara gönderilecektir.
2.7.3.2. Açık turnuvalara, federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak, organizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve kıta klasman listeleri ile katılımcı federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye alacaktır.​
2.7.4. Yarışmalar
2.7.4.1. Uluslararası Açık şampiyonalarda, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve federasyonları temsil eden takımlar için uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir.
2.7.4.2. Gençler ve yıldızlar kategorileri için önerilen yaş sınırları, yarışmanın yer aldığı sezonun başlangıcından önceki 30 Haziran tarihinde, sırasıyla 17 ile 14'tür.
2.7.4.3. Uluslararası Açık şampiyonalarda takım maçlarının 2.7.6.'da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir.
2.7.4.4. Bireysel eleme esasına göre oynanacaktır. Ancak takım maçları ve varsa bireysel ön eleme maçları eleme veya grup yöntemi ile oynanabilir.​
2.7.5. Grup Yarışmaları
2.7.5.1. Bir grup veya "round robin" yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır.
2.7.5.2. Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım yarışması için) bireysel maçlarda kazanılan maçların kaybedilen maçlara oranlarına, sonra sonuca ulaşıncaya kadar sırasıyla kazanılan ve kaybedilen set oranına ve kazanılan ve kaybedilen sayı oranlarına bakılacaktır.
2.7.5.3. Hesaplamanın herhangi bir aşamasında bir veya daha çok grup üyesinin durumu belirlenmiş, geri kalanlar arasında eşitlik sürüyorsa, durumu belirlenen üyeler hesaplamadan çıkarılacak, eşiklik durumu bozuluncaya kadar, geri kalan üyelerin kendi aralarında elde ettikleri sonuçlar, 2.7.5.1. ve 2.7.5.2. maddeleri uyarınca yeniden hesaplanacaktır.
2.7.5.4. Eğer yukarıdaki paragraflarda belirtilen yöntemlerin uygulanmasına rağmen eşitlik bozulmazsa, bu durumdaki üyelerin birbirlerine göre durumları kura ile belirlenir.
2.7.5.5. Dünya, olimpiyat ve uluslararası açık şampiyonaların dereceleme yarışmaları kademesinde, oyuncular klasman sıralarına göre gruplara ayrılacaklardır. Bu gruplarda aynı federasyona bağlı oyuncuların mümkün olduğunca ayrı gruplara dağıtılmasına ve her grupta kuvvet sıralamasına göre bir yerleştirme yapılmasına özen gösterilecektir.
2.7.5.6. Jüri tarafından başka bir karar alınmadıkça, bir gruptan sadece bir oyuncunun yükselmesi halinde, grupta son maç 1 ve 2 numaralı oyuncular arasında yapılacaktır. Eğer gruptan 2 oyuncu yükselecek ise, grupta son maç 2 ve 3 numaralı oyuncular arasında yapılacak ve böylece devam edilecektir.​
2.7.6. Takım Maç Sistemleri
3.7.6.1 5 maçlık sistem (Yeni swaythling kupa sistemi 5 tek)
3.7 6.1.1 Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.1.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.2 5 maçlık sistem (Corbillon kupa sistemi, 4 tek ve 1 çift)
3.7.6.2.1 Bir takım 2,3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.2.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, Çiftler, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.3. 5 Maçlık Sistem (Olimpik sistem, 4 tek ve bir çift)
3.7.6.3.1. Bir takım 3 oyuncudan oluşacak her oyuncu en fazla 2 bireysel maçta oynayacaktır.
3.7.6.3.2. Oyun sırası A ile X, B ile Y, Çiftler: C ile A veya B ile Z ile X veya Y, B veya A ile Z, C ile Y veya X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.4. 7 maçlık sistem (6 tek ve 1 çift)
3.7.6.4.1 Bir takım 3,4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.4.2 Oyun sırası A ile Y, B ile X, C ile Z, Çiftler, A ile X, C ile Y, B ile Z şeklinde olacaktır.​
3.7.6.5 9 maçlık sistem (9 tek)
3.7.6.5.1. Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.5.2. Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, B ile X, A ile Z, C ile Y, B ile Z, C ile X, A ile Y şeklinde olacaktır.​
2.7.7. Takım Maçı Yöntemi
2.7.7.1. Bütün oyuncular, yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından seçilecektir.
2.7.7.2. Bir takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi hakkı kura ile belirlenecek ve kaptanlar tek yarışmalarında yer alacak oyuncularına birer harf tanımlayarak, listelerini başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir.
2.7.7.3. Çift, yarışmasında yer alacak oyuncuların isimleri, çift yarışmasından hemen önceki tek maçının sonuna kadar belirlenmeyebilir.
2.7.7.4. Art arda bireysel maçlara çıkacak oyuncular, bu maçlar arasında 5 dakikaya kadar ara isteyebilirler.
2.7.7.5. Bir takım maçı, takımlardan biri mümkün olan bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman sona erecektir.​
2.7.8. Sonuçlar
2.7.8.1. Yarışmaların bitiminden sonra, 7 günü geçmemek şartıyla, organizatör federasyon ITTF sekreterliği ile ilgili kıta federasyonu sekreterliğine, uluslararası maçların kıta ve uluslararası açık şampiyonaların bütün turlarının, ulusal şampiyonaların son turlarının, sayısal skorlarını da içerecek şekilde detaylı sonuçlarını gönderecektir.​
2.7.9. Televizyon
2.7.9.1. Dünya kıta veya olimpiyat yarışmaları dışındaki yarışmalar, sadece yayının yapıldığı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir.
2.7.9.2. Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir federasyonların televizyon yayınlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Dünya, kıta, veya olimpiyat yarışmalarında, bu kabul, canlı veya bant televizyon yayınlarının, herhangi bir yerde, yarışmalar süresince ve yarışmaları takip eden bir aylık sürede yapılmasını kapsar.​


2.8 ULUSLARARASI YETERLİLİK
2.8.1 Olimpik yarışmaları için yeterlilik 3.5.1. de ayrıca verilmiştir. Dünya unvanlı yarışmalar için ilave yeterlilik 3.1.3., 3.2.3., 3.3.6., 3.4.3 maddelerinde belirtilmiştir.
2.8.2 Bir oyuncu, Federasyonu tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesi ve Uluslararası Açık Şampiyonalarda bireysel yarışmalar dışında 2.1.2.3 maddesinde belirtilen bir yarışmaya katılması halinde, o Federasyonu temsil ediyor kabul edilecektir.
2.8.3 Bir oyuncu, sadece eğer bir Federasyonun yetkili olduğu Ülkenin vatandaşı ise, o Federasyonu temsile yetkilidir. Ancak, önceki kurallara uygun olarak vatandaşı olmadığı bir ülkeyi daha önce temsil etmiş bir oyuncu bu temsil yeterlili-ğini korur.
2.8.3.1 Birden fazla Federasyonun oyuncularının aynı Ülke vatandaşlığına sahip olmaları halinde, bir oyuncu bu Federasyonlardan sadece birini, doğduğu veya asıl ikametgahının bulunduğu Ülkenin Federasyonu olması koşulu ile temsil edebilir.
2.8.3.2 Birden fazla Federasyonu temsile yetkili olan bir oyuncu, ilgili Federasyonlardan hangisini temsil edeceğini seçme hakkına sahiptir.​
2.8.4 2.8.3’ e göre bir Kıt’a Federasyonunun üyesi bir ülke Federasyonunu temsile yetkili bir oyuncu, sadece kıt’a takım yarışmalarında, o Kıt’a Federasyonunu (1.18.1) temsile yetkilidir.
2.8.5 Bir oyuncu üç yılık süre içerisinde değişik Federasyonları temsil edemez.
2.8.6 Bir Federasyon yetkisi dahilinde (1.21) bir oyuncuyu Dünya Sıralama Listesi gibi bir ITTF yayınında belirtilen bir Uluslararası Açık Şampiyonanın herhangi bir bireysel yarışmasına aday gösterilebilir. Ancak bu, o oyuncunun aday gösteren Federasyonu 3.8.2’ye göre temsil etmesi sonucunu doğurmaz.
2.8.7 Bir oyuncu veya Federasyonu, başhakemce istenmesi halinde, temsil yeterliliği ile ilgili dokümanları temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
2.8.8 Temsil yeterliliği ile ilgili bir sorun hakkında herhangi bir şikayet, İcra Komitesi, Kurallar ve Sıralama Komitelerinin Başkanları ve Sporcular Komisyonu Başkanından oluşan bir Yeterlik Komisyonuna iletilecek ve bu komisyonun verdiği karar son ve kesin karar olacaktır.​
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
Hiç beceremedim bu oyunu üçüncü dördüncü topta syıyı veriyorum. Bilardo da iddialıyım hemde üç topta :)
 
Top