Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (2012)

Foreign

Katılımcı
1. Aşağıdaki kavramlardan en kapsamlı olanı hangisidir?
a) Ekonomik haklar c) Kişisel haklar
b) Sosyal haklar d) İnsan hakları
e) Kamu Hürriyeti

2. TBMM’nin yaptığı yasaların Anayasaya uygunluğu aşağıdaki hangi mekanizma tarafından denetlenir?
a) İdari Mahkemeler b) Yargıtay c) Sayıştay
d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay

3. Devletimizde milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır?
A) 4 yıl B) 5 yıl C) 3 yıl D) 7 yıl E) 2 yıl

4. “Devleti yönetenlerin devleti din kurallarına göre yönetti-ği ve tanrıya karşı sorumlu oldukları” yönetim şekli nedir?
a) Monarşi b) Demokrasi c) Teokrasi
d)Oligarşi e)Cumhuriyet

5. Magna Carta Libertatum aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir?
a)Fransa b)Amerika c)Almanya d)İngiltere e)İtalya

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değişmez niteliklerinden biri değildir?
A) Başkenti B) Seçim sistemi C)Milli marşı
D) Bayrağı E) Resmi dili

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından biri değildir?
a)- 1924 Anayasası c)-1961 Anayasası
b)- 1876 Anayasası d)-1982 Anayasası
e) 1921 Anayasası (Teşkilât-ı Esâsiye)

8. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevlerinden değildir?
A-)Askerlik yapmak B-)Kanunlara uymak C-)Vergi vermek
D-)Okul yaptırmak E) Seçimlerde oy kullanmak

9. Devletin nitelikleri arasına laiklik ne zaman eklenmiştir?
A) 1921 B) 1924 C)1937 D) 1982 E) 2006

10. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekâlet eder?
A-) Meclis Başkanı B-) Başbakan C-) İçişleri Bakanı
D-) Genel Kurmay Başkanı E) Maliye Bakanı

11. Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarını korumanın olumlu sonuçlarından birisidir?
A) Toplum huzur ve güven içinde olur
B) Kimse başkalarının haklarına saygı göstermez.
C) Demokrasi, yerini baskıcı yönetime bırakır
D) Güçlü olanlar güçsüzleri ezer.
E) İnsanların devlete olan güvenleri zayıflar.

12. Dünya İnsan Hakları günü her yıl hangi tarihte kutlanır?
A) 23 Nisan B) 29 Ekim C) 14 Şubat
D) 5 Ekim E) 10 Aralık

13. 1982 Anayasasına göre, bazı hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması sınırlandırılabilir. Aşağıda verilen hallerden hangisi kişi hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılaca-ğı bir durum değildir?
A) Savaş hali B) Bayramlar C) Sıkıyönetim
D) Seferberlik E) Olağanüstü haller

14. Aşağıdakilerden hangisi hükümeti kuran partiye verilen isimdir?
A)Muhalefet partisi B) İktidar partisi C) Azınlık partisi
D) Meclis Partisi E) Kamuoyu partisi

15. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amacı değildir?
A-) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak.
B-) Sınırlarını genişletmek
C-) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
D-) İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak
E-) Milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak

16. “Bir devletin işleyişini, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini belirten temel kanundur.” Şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasa b) Yönetmelik c) Hukuk
d) Medeni Kanun e) Anayasa

17. Aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?
A-) 18 yaşından küçükler C-) Askeri öğrenciler
B-) Öğretmenler D-)Tutuklu ve yükümlüler
E) Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar

18. Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
A-) Başbakan B-) Milletvekili C-) Muhtar
D-)Kaymakam E-) Belediye Başkanı

19. Aşağıda verilen olaylardan hangisi Osmanlı Devleti zamanında yapılan demokratikleşme hareketlerinden birisi değildir?
A) Senedi ittifak ( 1808)
B) Tanzimat Fermanı ( 1839)
C) Meşrutiyetin ilanı (1876)
D) Çok partili rejime geçiş ( 1946)
E) Islahat Fermanı ( 1856)

20. Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin korunma-sında bireylere düşen görevlerden değildir?
A) Bireyler her türlü ilişkilerinde bazen demokratik kurallara uymalıdır.
B) Farklı düşüncelere, yaşayışlara hoşgörü ile yaklaşmalı
C) İnsanlar farklı düşünseler de bir arada yaşamak zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.
D) Kamu adına yapılan her iş izlenmeli, yanlış yapan-lar, eleştirilerek doğruya yönlendirilmelidirler.
E) Karşılaşılan sorunları tartışarak ortak çıkarlar bulmaya çalışılmalı.
 
E

Esra6373737

Ziyaretçi
Yaptığınız paylaşım için teşekkür ederiz.Acaba cevaplarını gönderebilirmisiniz?
 
Top