• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

İş Bölümü Nedir ? Ailede,Toplum Hayatında Dayanışma ve İş Bölümü

Suskun

V.I.P
V.I.P


İş Bölümü
1. Bir işi, iki ya da daha çok kişi arasında bölme.
2. Herkesin bir iş dalında ustalaşması için işleri ayırma ya da herkese belirli bir işi verme.
3. Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.


İş Bölümü Nedir?

Alm. Arbeitsteilung (f), Fr. Division (distribution) (f), İng. Division of labour. Bir üretim faaliyetinde veya hizmet biriminde yapılacak işin bölümlere ayrılarak, her bir iş parçasının bir işçinin sorumluluğuna verilmesi.

İş bölümü, yapılacak işin teknik özelliği ile sıkı sıkıya ilgilidir. Bir başka deyimle her işin bir bölünebilirlik sınırı bulunmaktadır. İş bölümü, belli işçilerin, belli iş türleri üzerinde uzmanlaşmasını sağlayarak ve işin yapılabilirlik süresini kısaltarak, işin verimlilik ve etkinliğini artırmaktadır. Ne var ki günümüz dünyâsında olduğu gibi, bu konuda aşırılığa ve ifrata kaçılması, işçinin robotlaşmasına, işin monotonlaşmasına yol açmakta ve sonuçta, başlangıçta artan verimlilik ve etkinlik belli ölçüde azalmaktadır. Zîra, küçük iş parçaları görme ve işin bütününü unutma insan yapısına ve zekâsına aykırı bulunmaktadır.


Ailemizde Dayanışma ve İş Bölümü

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi için ailelerin huzurlu olması gerekir.

Ailede, sevgi saygı, dayanışma, iş bölümü olmalıdır.

Aile hayatı sosyal hayatın en önemli unsurlarından biridir. Düzenli bir aile yaşamını devam ettirebilmek son derece önemlidir. Aile hayatı ne kadar düzenli ise çocuklar da o kadar sağlıklı ve kendine güvenen kişiler olarak yetişir.

Dayanışma aile bireylerinin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine bağlanmasıdır.

İş bölümü, aile ortamında yapılacak işlerin aile bireyleri tarafından paylaşılmasıdır. Örneğin, annemiz yemek yaparken, masayı hazırlamak, odamızı toplamak gibi.

Ailede herkesin bir rolü vardır.Herkes rolünün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirir. Böylece aile içerisinde düzen, karşılıklı yardımlaş-mayla kolaylıkla yerine getirilir.İş bölümü yapmayı ve sorumluluklarımıza uygun davranmayı ilk ailede öğreniriz. İş bölümü sayesinde değişik görev ve hizmetler karşılıklı yardımlaşmayla kolaylıkla yerine getirilir.

Aile içerisinde sürdürülen anlayış ve iş bölümü toplum hayatına da yansır.Ailelerdeki huzur ve mutluluk, toplumu da mutlu ve huzurlu kılar.
Ailede İş Bölümünün Faydaları
1. Herkesin rolü ve yetkileri belli olur.
2. Herkes birbirleriyle yakından ilgilenir.
3. Herkes kararlarda söz sahibi olur.
4. Herkesin kendini huzurlu hissettiği bir aile ortamı sağlanmış olur.
5. Herkes belirlenen kurallara sonuna kadar bağlı ve saygılı olur.Toplum Hayatında Dayanışma ve İş Bölümü

İnsanlar maddi manevi gereksinimlerini karşılamak için toplu halde yaşamak zorundadırlar. Toplum halinde yaşama, kişilerin birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerini destekleyerek bütünlük içinde iş görmelerini gerektirir.Toplumda sağlıklı ve huzurlu yaşamak için başkalarının yardımlarına gereksinim duyarız.

Yardımlaşma: Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanmaktır.

Dayanışma: Topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda, duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmalarıdır.

İnsanlar günlük hayatlarında bazı ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilir fakat bazı ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu sebeple birbirlerine muhtaçtır.Her insan, bir başka insanın yardımına muhtaçtır.

Yardımlaşma iki türlüdür. Bunlardan biri maddi yönden yapılan yardımlaşmadır. Bu, her türlü mal ve para yardımıdır. Doğrudan yoksullara yapıldığı gibi yardım kurumları aracılığı ile de yapabilir. Diğeri ise manevi yardımlaşmadır. İnsanların acılarını, sevinçlerini, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşmalarıdır.Birbirlerini mutlu edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalarıdır.

Yardım yapan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Yardımların karşılık beklemeden, olabildiğince gizli, gerçekten gereksinimi olanlara ve mümkünse yardım kurumları aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Sıkıntı içinde olan, yardıma muhtaç durumda bulunan kimselere yardım etmek hepimin görevidir. Günlük yaşantımızda yardımlaşma ve dayanışmaya insanların katılımını sağlamak için kampanyalar ve kermesler düzenlenir.

Toplumsal dayanışmanın günümüzde örneklerine rastlamak mümkündür. Zaman zaman televizyonlarda anlatılan “Yaşasın Okulumuz” kampanyası bulunmaktadır. Bu kampanya ile bakım ve onarım yapılması gereken köy okullarına destek verilmesi hedeflenmiştir.Ayrıca “Haydi Kızlar Okula” kampanyası da eğitim alanında çok duyduğumuz kampanyalardan birisidir. Bu kampanya Milli Eğitim bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Kampanyanın amacı; ilköğrenim çağında olan(6-14 yaş) kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrencilerin okullaşmasını sağlamaktır.

Toplum hayatındaki dayanışma ve iş birliğinin en güzel örneğini Türk halkı, Kurtuluş savaşı sırasında vermiştir. Mustafa kemal önderliğinde yediden yetmişe herkes bu savaşa katıldı. Herkes üzerine düşen fedakârlığı yaptı. Bu savaş, Türk milletinin azmi ve dayanışması sonucunda başarıya ulaştı.


Sosyal Gruplar
İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları gruba sosyal grup denir. Belirli zamanlarda bir araya gelen sosyal grup üyeleri bazen çeşitli etkinlikler düzenler, bazen de çevre duyarlılığına dikkat çekerler. Sosyal gruplar, belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, kuralları olan insanların oluşturduğu toplumsal yapılardır.
Sosyal Grupların Özellikleri
1. Grup üyeleri ortak bir amaç etrafında toplanmıştır.
2. Grup üyeleri arasında “biz” bilinci vardır.
3. Grup üyeleri arsında rol ve statü dağılımı vardır.
4. Sosyal gruplar en az iki veya daha fazla kişiden oluşur.
5. Sosyal gruplardaki üyeler arasında karşılıklı sosyal ilişkiler gelişir.
6. Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir.
 
Top