• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

KPSS Rehberlik ve Özel Eğitim Soruları

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Bu Ayın Lideri

Sınıfta sürekli olarak üzgün ve huzursuz görünen bir​

öğrenciye yardım etmek için öğretmenin aşağıdakilerden​

hangisini yapması en uygun olur?​

A) Ders sırasında, üzüntüsünün nedenini sormak
B) Doktora gitmesi gerektiğini söylemek
C) Anne-babasını görüşmeye çağırmak
D) Rehberlik ve psikolojik danışma uzmanıyla
görüşmesini sağlamak
E) Öğrencinin yakın arkadaşlarından onun hakkında
bilgi almak
Sınıfındaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve
etkileşim biçimlerini değerlendirmek isteyen bir sınıf
rehber öğretmeninin aşağıdaki tekniklerden hangisini
kullanması gerekir?
A) Problem tarama listesi
B) Psikodrama
C) Anket
D) Sosyometri
E) Vaka incelemesi
Etkili çalışma becerilerinin geliştirilmesinde
aşağıdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur?
A) Çalışmak için uygun bir yer ve araç gereç bulmak
B) Günlük çalışma planı hazırlamak
C) Her konuyu 3-4 saatlik bloklar halinde çalışmak
D) Yeterince çalışınca kendine bir ödül vermek
E) Aylık çalışma planı hazırlamak
Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi iletişim engeli
içermemektedir?
A) Ödevini bir an önce bitirmezsen kötü olur.
B) Bu dersi başarman için bir fırın ekmek yemen
lazım.
C) Bu dersteki durumunla ilgili konuşmak ister
misin?
D) Sorumluluklarını yerine getirmen gerektiğini
biliyor musun?
E) Niye bu dersi başaramıyorsun, anlamıyorum.
Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanı için
uygun bir yaklaşım değildir?
A) Danışana seçeceği mesleği empoze etmek
B) Danışanın içinde yaşadığı ortama uyum sağlamasına
destek olmak
C) Danışanın sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardım
etmek
D) Danışanın kendini gerçekleştirme potansiyeline
inanmak
E) Danışanın zayıf ve güçlü yönlerini fark etmesini
sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilköğretim
düzeyindeki öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı
özelliklerden biri değildir?
A) Yeterlik duygusu
B) Yüksek not alma
C) Sorumluluk duygusu
D) Sosyal beceriler
E) Psikolojik sağlamlık
İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri aşağıdakilerin hangisinde
farklılık göstermez?
A) Uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma
teknikleri
B) Hizmetlerin dayandığı gelişimsel özellikler
C) Kullanılan ölçme araçları
D) Yapılan etkinlikler
E) Benimsenen ilkeler
Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın temel
görüşlerinden biri değildir?
A) Bütün davranışlar öğrenilmiştir.
B) İnsan davranışları çevresel uyarıcılar tarafından
başlatılır.
C) İnsan davranışlarını anlamak için gözlenemeyen
etkenleri incelemek yersizdir.
D) Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra
onları kontrol etmek mümkündür.
E) Her insan, doğuştan kendini gerçekleştirme gizil
gücüyle dünyaya gelir.
Hümanistik yaklaşımı benimsemiş ve empatik dil kullanan
bir öğretmenin çok çalıştığı halde sınavda başarısız olan

KPSS Rehberlik ve Özel Eğitim Soruları

bir öğrencisine aşağıdakilerden hangisini söylemesi
beklenir?
A) Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın.
B) Olan olmuş, boş yere üzülmenin bir faydası yok.
C) Çok çalıştığından emin olduğun için üzgünsün.
D) Keşke biraz daha dikkatli davransaydın.
E) Nasılsa başka sınavlar da var.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en genel
amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım
etmektir. Kendini gerçekleştirme ise bireyin tüm gizil
gücünü kullanabilmesi, verimli ve mutlu olması anlamına
gelmektedir.
Kendini gerçekleştirmede başarılı olmuş bir bireyde,
I. giriştiği tüm işlerde başarılı olma,
II. insanlarla ve yaşadığı çevreyle ilgili olma,
III. daima mutlu olma,
IV. zamanını iyi kullanma,
V. geçmişten çok geleceğe dönük olma
özelliklerinden hangilerinin bulunması beklenir?
A) I, II, IV B) I, IV, V C) II, III, V
D) II, IV, V E) III, IV, V
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilere verilen psikolojik
yardımların etkililiğini artırmak üzere yönetici, öğretmen
ve velilerle yürütülen rehberlik hizmetidir?
A) Çevreyle ilişkiler
B) Müşavirlik (konsültasyon)
C) İzleme
D) Oryantasyon
E) Psikolojik danışma
Dersleri dinlemeyen ve devamlı arkadaşlarıyla konuşan
Ali’ye öğretmenin gösterebileceği aşağıdaki
davranışlardan hangisi rehberlik anlayışına uygun olur?
A) Ali’yi disiplin kuruluna bildirmek
B) Sınıftaki diğer öğrencilerin Ali’yle konuşmasını
yasaklamak
C) Ali’yi okul idaresine şikâyet etmek
D) Okulun psikolojik danışmanıyla, Ali için ne
yapılabileceğini görüşmek
E) Derste her konuştuğunda Ali’ye ceza vermek
Eren, lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. İlgi
duyduğu meslekler hakkında bazı bilgiler edinmiştir, ancak
hangi mesleği seçmek istediğinden emin olamamakta ve
kararsızlık yaşamaktadır. Örneğin, bir gün doktor olmaya
karar vermekte, bir süre sonra vazgeçip mimar olmayı
düşünmektedir.Buna göre, Eren’e sağlanması gereken
rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesleki danışma B) Eğitsel rehberlik
C) Bilgi verme D) Oryantasyon
E) Müşavirlik (konsültasyon)
Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren
öğrencileri belirlemek aşağıdaki rehberlik servislerinden
hangisinin görevidir?
A) Mesleki rehberlik
B) Eğitsel rehberlik
C) Grup rehberliği
D) Kişisel rehberlik
E) Psikolojik rehberlik
Bireyin öz saygı duygularındaki eksikliğin,
aşağıdakilerden en çok hangisinin sonucu olarak ortaya
çıkması beklenir?
A) Benlik tasarımının olumsuz gelişimi
B) Çevresel faktörlerin hızlı değişimi
C) Zihinsel gelişimin yetersiz olması
D) Fiziksel gelişimin hızlı olması
E) Aile içi ilişkilerin güçlü olması
Bireyi çok yönlü olarak geliştirmeye dayanan psikolojik
danışma ve rehberlik sürecinin öğrenci açısından anlamı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çevresiyle iş birliği kurma
B) Toplum beklentilerine cevap verme
C) Kendini anlama ve değerlendirme
D) Hedefleri yükseltme
E) Kişisel sınırlarını zorlama
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik anlayışının temelini
oluşturan ilkelerden biri değildir?
A) Öğrenci merkezlilik
 

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Bu Ayın Lideri
KPSS Rehberlik ve Özel Eğitim Soruları .3

B) Profesyonellik
C) Kurum amaç ve ihtiyaçlarına uygunluk
D) Gönüllülük
E) Koruyuculuk
Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili
yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını
sağlamak ve uygulanmasını izlemek, aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
A) Okul müdürü
B) Müdür yardımcısı
C) Koordinatör psikolojik danışman
D) Psikolojik danışman
E) Sınıf rehber öğretmeni
Öğrencisinde olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi
hedefleyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangisinden
kaçınmalıdır?
A) Öğrenciye karşı kabul edici davranmaktan
B) Öğrencinin üstün yanlarını ona bildirmekten
C) Öğrenciye davranışları için gerçekçi geri bildirim
vermekten
D) Öğrencinin başarılarını desteklemekten
E) Öğrencinin yaşıtlarına göre eksik yönlerini
bildirmekten
Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu
fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir
öğretmen, öncelikle ne yapmalıdır?
A) Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir.
B) Rehberlik servisinden yardım istemelidir.
C) Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır.
D) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır.
E) Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin içinde bulunduğu grubun
üyeleri tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik
bireyi tanıma tekniğidir?
A) Kimdir bu?
B) Anket
C) Arzu listesi
D) Anekdot (olay kaydı)
E) Vak’a incelemesi
Bir sınıf öğretmeni sınıfta problem tarama listesi uygulamış
ve sonuçta öğrencilerin meslekler hakkında yeterince bilgi
sahibi olmadıklarını görmüştür. Çeşitli meslekler hakkında
öğrencilere bilgi vermek isteyen sınıf öğretmeninin
aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?
A) Grup rehberliği B) Grupla psikolojik danışma
C) Oryantasyon D) Bireysel psikolojik danışma
E) Müşavirlik
Bir sınıf öğretmeni okula yeni gelen lise birinci sınıf
öğrencilerinin geçmiş eğitim yaşantılarını, aile ilişkilerini ve
yaşadıkları önemli olayları öğrencilerin kendi yazılı ifadeleri
yoluyla öğrenmek istemektedir. Bu sınıf öğretmeninin
hangi rehberlik tekniğini kullanması uygun olur?
A) Anket
B) Kime göre ben neyim?
C) Otobiyografi
D) Anekdot (olay kaydı)
E) Sosyometri
En yakın arkadaşıyla görüşmesi anne ve babası tarafından
yasaklanan Meriç, öğretmenine anne ve babasıyla yaşadığı
bu sıkıntıyı anlatır. Öğretmeni Meriç’e aşağıdaki
tepkilerden hangisini verirse onunla empati kurmuş olur?
A) Annenin ve babanın mutlaka bir bildiği vardır,
onların sözünü dinlemelisin.
B) Anneler ve babalar bazen aşırı koruyucu bir tutum
sergileyebilirler.
C) Annen ve baban en yakın arkadaşınla görüşmene
izin vermediği için üzgünsün.
D) İleride kendi çocuğun olduğunda onları daha iyi
anlayacağından eminim.
E) Annenin ve babanın onaylayacağı yeni arkadaşlar
bulabilirsin.
Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf rehber öğretmeninin
rehberlik etkinliklerinde uyması gereken ilkelerden biri
değildir?
A) Öğrencilerin özel hayatlarını açığa çıkaracak

bilgilerin sınıf ortamında paylaşılmasını engellemek
KPSS Rehberlik ve Özel Eğitim Soruları ,4

B) Sınıftaki tüm öğrencilere etkinliklere katılımın
zorunlu olduğunu bildirmek
C) Etkinlik sürecinde öğrencilerin birbirleriyle
paylaşımlarının tartışmaya dönmesini önlemek
D) Grup etkinliklerinde grupların ve rollerin her
seferinde aynı öğrencilerden oluşmamasına dikkat
etmek
E) Hazırlık yapılması gereken etkinliklerde,
öğrencileri önceden bilgilendirmek ve
hazırlanmaları için süre vermek
Günümüz rehberlik hizmetlerinde, kişilerin gelişimini
desteleyerek sorun oluşmasını önleme yaklaşımı öne
çıkmaktadır.
I. Anne-baba eğitimi verme
II. Kişilik testleri uygulama
III. Psikolojik sorunu olanlara yardım etme
IV. İletişim becerileri eğitimi verme
V. Bireyi tanıma araçları geliştirme
Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri, önleyici
rehberlik anlayışı içinde yer alır?
A) I ve III B) I ve IV C) I ve V
D) II ve III E) III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik
çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin üstlenmesi
gereken görevlerden biri değildir?
A) Sınıf içinde etkili bir paylaşım ortamı oluşturmak
B) Sınıfta psikolojik sağlığı geliştirici bir ortam
yaratmak
C) Öğrencilere kişiler arası ilişki kurmada model
olmak
D) Öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözmek
E) Öğrencilere temel sosyal becerileri kazandırmak
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre, okulda rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için, fiziksel şartları, uygun çalışma ortamını ve araç-
gereci sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Okul psikolojik danışmanının
B) Okul müdürünün
C) Sınıf rehber öğretmeninin
D) Koordinatör psikolojik danışmanının
E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yürütme komisyonunun
Bir psikolojik danışma oturumunda “Arkadaşlarım beni
dışlıyor; kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir
danışana danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi
en uygun olur?
A) Bana çocukluk yaşantılarından bahseder misin?
B) Arkadaşlarının sana daha yakın davranmalarını
istiyorsun.
C) Bunu arkadaşlarına söylemelisin.
D) Sana öyle geliyor olabilir mi acaba?
E) Sence arkadaşların seni niye dışlıyor olabilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin mesleki rehberlik
kapsamında öğrencileriyle yapabileceği etkinliklerden biri
değildir?
A) Mesleki ilgi envanteri uygulayıp sonuçlarını
öğrencilerle paylaşma
B) İş yeri gezileri düzenleme
C) Meslek üyelerini konuşmacı olarak sınıfa çağırma
D) Öğrencilerin hayal ettikleri meslekleri sınıfta
canlandırmalarını isteme
E) Öğrencilerden meslekler hakkında bilgi edinip
sınıfta sunmalarını isteme
Bir lisede psikolojik danışman olarak görev yapan Bülent
Bey, öğretim yılının başında, lise birinci sınıf öğrencileri için
yapılacak oryantasyon çalışmalarında lise son sınıf
öğrencilerinden yardım almaya karar verir. Lise son sınıftan
bir grup gönüllü öğrenci, birinci sınıfa yeni başlayacak olan
öğrencilere okulu, okul personelini ve okulun çevresini
tanıtmakla görevlendirilir. Bülent Bey’in yaptırdığı bu
çalışma aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine
örnektir?
A) Müşavirlik B) Grup rehberliği
C) Akran danışmanlığı D) Akran ara buluculuğu
E) Grupla psikolojik danışma
Psikolojik danışma yardımı alan kişiye “balık vermektense,
balık tutmayı öğretmek”, onun daha güçlü olması ve ileride
ortaya çıkabilecek sorunlarını çözmede yeterli hâle gelmesi
için doğru bir yaklaşımdır.
Bu anlayış, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle
doğrudan ilişkilidir
 
Top