KPSS KPSS - Ölçme Değerlendirme - Yüzlerce soru ve Cevap

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
KPSS Ölçme Değerlendirme alanında yüzlerce soru bu başlık altında. KPSS'ye hazırlık sürecinde olanlar için harika bir kaynak...

Toplam 240 Soru ve Cevap Anahtarları ile..


1- “Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.” Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Ölçüt
B-) Değerlendirme
C-) Soru-Cevap
D-) Ölçme
E-) Barem

2-"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler.’’
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A-) Değer
B-) Değerlendirme
C-) Oransız Ölçek
D-) Ölçme
E-) Ölçek

3-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?
A-) Başarısız öğrencileri belirlemek
B-) İstenmeyen davranışları belirlemek
C-) Öğrenci başarı düzeyini yükseltmek
D-) Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek
E-) Başarılı öğrencileri belirlemek

4-Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
A-) Objektiflik
B-) Güvenirlik
C-) Geçerlik
D-) Yargı
E-) Karar

5-‘’İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekmektedir.’’
İfadesindeki 50 puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A-) Mutlak Ölçüt
B-) Bağıl Ölçüt
C-) Baraj Ölçüt
D-) Nitel Ölçüt
E-) Değerlendirme

6-Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
A-) Ölçmeyi yapan kişi
B-) Ölçmede kullanılan araçlar
C-) Ölçmenin standart hatası
D-) Ölçmenin yapıldığı ortam
E-) Ölçülmek istenen hedef- davranış


7. ve 8. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız?

“Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir.”

7-Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) KR-20 güvenirliği
B-) Cronbach alfa katsayısı
C-) Faktör analizi
D-) Madde ayırt ediciliği
E-) Ölçmenin standart hatası

8-Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılmaz?
A-) Puanların hatalardan arınıklığı
B-) Terstin yapı geçerliliği
C-) Testi oluşturan maddelerin homojenliği
D-) Testin grubu birbirinden ayırma düzeyi
E-) Teste elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark

9-Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?
A-) Bu sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
B-) Hazırlaması kolay olduğu için teşvik edilmelidir.
C-) Bu tür sınavların geçerlilik derecesi,sınavı yapana göre değişir.
D-) Soru sayıları az olduğu için geçerliliği yüksek değildir.
E-) Soruların daha önceden hazırlanması.

10-Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Cevaplama biçimleri aynı olan sorular bir araya getirilmelidir.
B-) Soruların satır uzunluğu en az normal bir kitap satırı kadar olmalıdır.
C-) Soruların tüm kopyalarının okunabilir olup olmadığını denetlenmelidir.
D-) Testin başında bir açıklamaya yer verilmelidir.
E-) Aynı konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.


11,12,13,14. soruları aşağıdaki verilerden yararlanarak cevaplayınız?

Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

11-Puan dağılımının ranjı kaçtır?
A-) 3
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 10

12-Puan dağılımının ortancası kaçtır?
A-) 3
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 10

13-Puan dağılımının standart sapması kaçtır?
A-) 1.01
B-) 2.21
C-) 4.89
D-) 5.36
E-) 6.65

14-Puan dağılımının varyansı kaçtır?
A-) 1.01
B-) 2.21
C-) 4.89
D-) 5.36
E-) 6.65
15-Hangisi eğitim sistemlerindeki ‘’ gizli başarısızlığın’’ nedenlerinden birisi değildir?
A-) Minimum başarı sınırının program hedeflerinin altında tutulması
B-) Öğretmen maaşlarındaki düşüş
C-) Kurallardaki boşluklar
D-) Öğretmenin kanaat notu kullanması
E-) Gereksiz hoşgörüler

16-Sınıf geçme sisteminin en fazla uygulanabilir olduğu eğitim kademesi hangisidir?
A-) İlkokul
B-) Orta okul
C-) Lise
D-) Üniversite
E-) Lisansüstü eğitim

17-Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?
A-) Merkezi dağılım ölçüsüdür.
B-) Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.
C-) Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.
D-) Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.
E-) % 50’ si bir tarafta, %50’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.

18-Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?
A-) Testteki maddelerin tamamının belirtilen hedefleri ölçtüğü
B-) Her maddenin varyansının eşit olduğu
C-) Maddeler arası korelasyonun eşit olduğu
D-) Maddelerin güçlük derecelerinin eşit olduğu
E-) Puanlamanın birden fazla kişi tarafından yapılmış olduğu

19-Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde ‘’birimlerin eşit olduğu’’ söylenebilir?
A-) Sınıflama- eşit oranlı
B-) Sıralama- eşit aralıklı
C-) Eşit oranlı- eşit aralıklı
D-) Eşit aralıklı- sınıflama
E-) Eşit oranlı-sıralama

20-Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?
A-) Sınıfın başarı ortalaması
B-) Sınıftaki öğrenci sayısı
C-) Öğrenci yetenekleri
D-) Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu
E-) Öğrencilerin derse ilgisi


Cevap Anahtarı
1 D
2 E
3 D
4 B
5 A
6 E
7 A
8 E
9 C
10 B
11 D
12 C
13 B
14 C
15 D
16 A
17 D
18 E
19 C
20 B
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1- Hangileri bilgi düzeyindeki davranışların öğretim hedefi olarak seçilmesinin sebeplerindendir?
I. Belli alandaki bilgilerin hiç değişmemesi
II. Ezber sayesinde öğrencilerin zekalarının gelişeceği
III. Daha ileriki öğrenmelere temel oluşturması
VI. Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması​
A-) I-II
B-) I-III
C-) II-IV
D-) I-II-IV
E-) Hepsi

2- Hangisi bir öğretmenin derste örnek vererek açıkladığı bir ilkenin kavrandığının kanıtıdır?
A-) İlkenin tanımı yazılı bir şekilde verildiği zaman adını söylemek
B-) İlkenin adı verilince dersteki örneğin aynısını yazmak
C-) İlkeyi derste verilenden farklı bir örnekle açıklamak
D-) İlkeyi derste verilen örnek ve ifadeyle açıklamak
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3- Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Sentez
E-) Değerlendirme

4- Aşağıdaki eylemlerden hangisi ders kitabında bir örnekle açıklanan bir ilkenin kavrandığına kanıttır?
A-) İlkenin yazılı biçimi verildiği zaman adını söylemek
B-) İlkeyi kitapta verilen örnek ve ifade ile söylemek
C-) İlkenin adı verilince ders kitabındaki ifadesini yazmak
D-) İlkeyi ders kitabındakinden farklı bir örnekle açıklamak
E-) Yukarıdakilerin hepsi

5- Hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranışlardır?
I. Bir cümleyi öğelerine ayırmak
II. Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüştürme
III. Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
VI. Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme​
A-) Yalnızca I
B-) I-II
C-) I-III
D-) III-IV
E-) Hepsi

6- Bir başarı testi için Belirtge tablosu hazırlayan bir birey en az hangi düzeydeki bir davranışı sergilemiş olur?
A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Analiz
E-) Sentez

7- Bilişsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aşama hangisidir?
A-) Bilgi
B-) Uygulama
C-) Kavrama
D-) Sentez
E-) Değerlendirme

8- Öteleme hangi bilişsel aşamanın basamağıdır?
A-) Bilgi
B-) Uygulama
C-) Kavrama
D-) Analiz
E-) Değerlendirme

9- Olguların bilgisi hangi bilişsel aşamada yer alır?
A-) Kavrama
B-) Analiz
C-) Uygulama
D-) Sentez
E-) Bilgi

10- Bir yüksek lisans öğrencisinden kendisinin belirlediği bir konuda araştırma yapıp, sonuçlan rapor halinde getirip sunması istenmiştir. Bu işlemi başarıyla yapan öğrenci en az hangi düzeydeki davranışı göstermiş olur?
A-) Kavrama
B-) Analiz
C-) Uygulama
D-) Sentez
E-) Değerlendirme

11- Bir konu ile özgün bir iletişim iletme hangi bilişsel aşamayı gösterir?
A-) Analiz
B-) Sentez
C-) Kavrama
D-) Bilgi
E-) Değerlendirme

12- Hangisi en alt düzey bilişsel beceri alanıdır?
A-) Sentez
B-) Analiz
C-) Bilgi
D-) Değerlendirme
E-) Uygulama

13- Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki davranışı ölçmek istediğinin kanıtıdır?
A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Analiz
E-) Sentez

14- Çoktan seçmeli testlerle ölçülebilecek en üst düzey bilişsel davranış hangisidir?
A-) Uygulama
B-) Kavrama
C-) Analiz
D-) Sentez
E-) Bilgi

15- Hangisi bir bireyde "iç ölçütle" değerlendirme davranışının oluştuğunun kanıtadır?
A-) Bir deyimin anlamını açıklamak
B-) Bir öykünün ana fikrini özetlemek
C-) Bir makaledeki birbiriyle çelişen iki düşünceyi göstermek
D-) Projesini gördüğü bir aletin nasıl çalıştığını kestirmek
E-) Formülü verilen bir kimyasal maddenin adını söylemek

16- Bloom'un bilişsel davranışlar ile ilgili aşamalı sınıflandırmasında hangileri sırası ile peş peşe gelir?
A-) Bilgi-analiz
B-) Analiz-değerlendirme
C-) Sentez-Analiz
D-) Kavrama-Uygulama
E-) Uygulama-Değerlendirme


17- Sentez düzeyinde bilişsel davranışı ölçmede en uygun ölçme aracı hangisidir?
A-) Kısa cevaplı testler
B-) Çoktan seçmeli dersler
C-) Doğru-yanlış testleri
D-) Yazılı yoklamalar
E-) Eşleştirme maddeleri

18- Bir öğretmen adayının öğretim konusu ile ilgili hangi öğretim yöntemlerini kullanacağını açıklaması, onun hangi bilişsel aşamada olduğunu gösterir?
A-) Uygulama
B-) Analiz
C-) Sentez
D-) Değerlendirme
E-) Kavrama

19- Bilişsel davranışların uygulama basamağında ölçülebilmesi için ölçme durumunun verdiği problem nasıl olmalıdır?
A-) Hatırlamayı önlemelidir
B-) Uygulanacak ilkeyi de vermelidir
C-) Cevaplayıcı için yeni olmalıdır.
D-) Uygulanacak ilkenin değerlendirilmesini gerektirmelidir
E-) Cevaplayıcıdan çözümleme istemelidir

20- Bir psikoloji öğretmeni kopyanın sınav puanlarını nasıl etkileyeceğini çeşitli yönleri ile açıklamıştır. Öğretmen bu davranışı ile en az hangi aşamaya ulaşmıştır?
A-) Değerlendirme
B-) Analiz
C-) Yorumlama
D-) Kavrama
E-) Çevirme


Cevap Anahtarı
1 B
2 C
3 B
4 D
5 D
6 E
7 B
8 C
9 E
10 D
11 B
12 C
13 D
14 D
15 C
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Duyuşsal davranış ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz?
A-) Öğrencileri okul dışı etkinliklere yönlendirmek
B-) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek
C-) Öğrencileri derslerine çalışmaları için güdülemek
D-) Sınıf geçme notuna karar vermek
E-) Ödül alacak öğrencileri belirlemek

2-Aşağıdakilerden hangisi felsefe dersini öğrenmek için motive (güdülenmiş) olmanın bir göstergesi olarak düşünülebilir?
A-) Felsefeden hoşlandığını söylemek
B-) Felsefe konusunda ders dışı çalışmak
C-) Felsefe ile ilgili tartışmalara katılmak
D-) Felsefe ile ilgili televizyon programlarını seyretmek
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3-Hangisi "Grup çalışmalarına ilgi duyma" hedefine ulaşıldığının göstergesi olarak nitelendirilebilecek en geçerli davranıştır?
A-) Bir gruba katılarak grup kararlarını etkilemek
B-) Bir gruba katılarak çalışmaları izlemek
C-) Bir grubun üyeleriyle arkadaşlık kurmak
D-) Grupla çalışma yöntemi konusunda bir kitap okumak
E-) Grup çalışmasının yararından bahsetmek

4-Duyuşsal alanla ilgili hedefler açık ve gözlenebilir olmalıdır. Aşağıdaki hangi duyuşsal hedef bu anlamda uygun değildir?
A-) Öğrenci çalışmayı sevecektir.
B-) Öğrenci tartışmaya gönüllü katılacaktır.
C-) Öğrenci yan yıl boyunca istediği bir romanın özetini verecektir.
D-) Öğrenci bir hafta boyunca gönüllü olarak sınıftaki çiçekleri sulayacaktır.
E-) Öğrenci matematik problemlerini ödev verilmeden yapacaktır.

5-Duyuşsal alanla ilgili öğretim hedeflerinin hangisi ikinci sırada yer alır?
A-) Alma
B-) Tepkide bulunma
C-) Değer verme
D-) Örgütleme
E-) Bir değerler bütünüyle nitelenmişlik

6-Kaygı ölçüleri, aşağıdaki kullanılış yerlerinin hangisi için en geçerli olur?
A-) Öğrencilere okul çalışmalarında rehberlik etmek
B-) Sınıf geçme notu vermek
C-) Kaygılı öğrencileri cezalandırmak
D-) Öğrencileri mesleğe yöneltmek
E-) Öğrencileri grup çalışmaları için güdülemek

7-Matematik dersini öğrenmek için güdülenmiş olmanın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Matematikten hoşlandığını söylemek
B-) Matematikle ders dışı ilgilenmek
C-) Matematik konularındaki tartışmalara katılmak
D-) Matematikten ödev yapmak
E-) Hepsi

8-Halkoyunları oynama gibi bir becerinin ölçülmesinde beceriyi oluşturan davranışın analizi ölçmeci için en çok neye yarar?
A-) İcranın gözlenip puanlamasını kolaylaştırır.
B-) İcra sırasının belirlenmesini kolaylaştırır.
C-) Değerlendirmede eşitliği sağlar.
D-) Oyuncuların kendilerini değerlendirmelerini sağlar.
E-) Oyunun gösteri süresini belirlemeyi kolaylaştırır.

9-Öğrenci becerileri ile bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Bu becerinin ölçülmesinde hangi puanlama yöntemi kullanılır?
A-) Belli birim zamanında tamamlanan ürün sayısına puan verme
B-) Ürünün mükemmelliğine puan verme
C-) Hatalı davranışlardan puan kırma
D-) Ürünün yapılış şekline puan verme
E-) Hepsi

10-Hangisi bir becerinin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli "kritik" davranıştır?
A-) Beceriye temel olan bilişsel davranış
B-) Beceriyi hızlandıran hareketler
C-) Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış
D-) Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler
E-) Yukarıdakilerin hepsi

11-Bir ürün ortaya çıkaran becerilerin ölçülmesinde, aşağıdaki puanlama yöntemlerinden hangisi kullanılır?
A-) Birim zamanda tamamlanan ürünleri saymak
B-) Ürünün hatalarında puan kırmak
C-) Ürünün mükemmelliğine puan vermek
D-) Ürünün yapılmasındaki hatalı davranışlardan puan kırmak
E-) Yukarıdakilerin hepsi

12-Bir yazılı yoklamanın planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A-) Planların kullanılış amacı
B-) Puanlama anahtarı
C-) Sınavın kapsayacağı konular
D-) Soruların ölçeceği davranışlar
E-) Cevaplama süresi

13-Hangi ifadede yazılı yoklama doğru olarak anlatılmaktadır?
A-) Cevaplan bir anahtarla puanlanabilen sınav
B-) Bir uygulayıcı gözetiminde puanlanan sınav
C-) Sorulan geniş kapsamlı olan sınav
D-) Sorulan yazılı kompozisyon gerektiren sınav
E-) Sorulan cevaplayıcıya yazılı verilen sınav

14-Yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere nazaran geçerlilik düşük olmasının sebebi nedir?
A-) Puanlayıcı yanlılığı
B-) Değerlendirme güçlüğü
C-) Soru güçlüğü
D-) Yoklanabilen kapsamın sınırlılığı
E-) Cevaplama süresinin uzunluğu

15-Hangisi yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran yaygın kullanılma sebeplerinden biri değildir?
A-) Yazılı yoklamaların hazırlanmasının daha kolay olması
B-) Çoktan seçmeli testlerin yeni tanınıyor olması ve geliştirilmesi için daha çok bilgi ve beceri gerektirmesi
C-) Çoktan seçmeli testler ile üst zihinsel becerilerin ölçülmesinin zor olması
D-) Çoktan seçmeli testlerin objektif puanlanabilmesi
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

16-Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi bir sakınca yaratır?
A-) Puanlama güçlüğü
B-) Ölçütün geçersizliği
C-) Yorumlama hatası
D-) Soru belirsizliği
E-) Kapsam darlığı

17-Bir matematik öğretmeni, sonuçlarını öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini ortaya çıkarmak amacıyla bir yazılı yoklama sınavı hazırlamıştır. Bu bağlamda matematik öğretmeni hangi puanlama yöntemini kullanırsa en uygun olur?
A-) Sıralama
B-) Sınırlama
C-) Gelen izlenimle puanlama
D-) Analitik anahtarla puanlama
E-) Yukarıdakilerden hiçbiri

18-Bir öğretmen bir yazılı yoklama kağıdını baştan sona okuyup 10 puan vermiştir. Bu puanlama yöntemine ne ad verilir?
A-) Analitik anahtarla puanlama
B-) Genel izlenimle puanlama
C-) Okuma ile puanlama
D-) Yargılama ile not verme
E-) Hatalardan puan kırarak not verme

19-Hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlılığını önler?
A-) Cevaplayıcıların kimliklerinin gizlenmesi
B-) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması
C-) Soruların önceden denenmesi
D-) Cevaplamaya bol süre verilmesi
E-) 10 yerine 100 ile puanlama

20-Hangisi yazılı yoklamaları puanlarken birden fazla puanlayıcı kullanılmasının en önemli sebebidir?
A-) Hızlı puanlama yapmak
B-) Puanlama hatalarını ortaya çıkarmak
C-) Puanlayıcıdan kaynaklanan yanlılıkları önlemek
D-) Puanların güvenirliğini artırmak
E-) Puanlamayı daha kolay hale getirmek


Cevap Anahtarı
1 E
2 E
3 A
4 A
5 B
6 A
7 E
8 A
9 C
10 D
11 E
12 B
13 D
14 D
15 D
16 A
17 D
18 A
19 A
20 D
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Hangi ölçek türünde "O" yokluğu ifade eder?
A-) Eşit aralıklı
B-) Sınıflamalı
C-) Eşit aralıklı
D-) Eşit oranlı
E-) Hiçbiri

2-Bazı durumlarda puanlayıcı bir cevabı puanlarken aynı kağıtta daha önce puanladığı bir cevabın etkisinde kalmaktadır. Bu durumu önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir?
A-) Bütün kağıtlarda bir sorunun cevabı okunduktan sonra diğer soruya geçilir.
B-) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenir
C-) Puanlayıcı bir kağıdı iki defa okur
D-) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunur
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3-Bir yazılı yoklama sırasında Ahmet bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır. Bu durumda öğretmen o soruyu nasıl puanlamalıdır?
A-) Ahmet'e yazdığı fazla bilgi oranında ek puan verilmelidir
B-) Ahmet'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırmalıdır.
C-) Ahmet’e o sorudan sıfır puan vermelidir
D-) Ahmet'in cevabındaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamalıdır.
E-) Ahmet'in o sorusunu geçersiz saymalıdır.

4-Hangisi soruları bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir?
A-) Çoktan seçmeli
B-) Doğru-yanlış
C-) Yazılı yoklama (Essey)
D-) Kısa cevaplı
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

5-Bir psikoloji öğretmeni hazırladığı kısa cevaplı bir testte doğru cevapların baş harflerini maddelerde vermiştir. Bu durum testte nasıl bir etki yaratmıştır?
A-) Doğru cevapların şans ile bulunma ihtimali azalır.
B-) Gereksiz ipucu verdiğinden puanın geçerliği düşer.
C-) Test kolaylaştığından puanın geçerliği artar.
D-) Cevaplama kolaylaştığından puan hataları azalır.
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

6-Kısa cevap tipindeki bir test ile yoklanmak istenen bir bilgi eksik cümle yapısı içinde net olarak ifade edilemiyorsa ne yapılır?
A-) O bilgi testten çıkarılır.
B-) Maddenin ana fikri değiştirilir.
C-) Madde soru kipine çevrilir.
D-) Maddede cevap sayısı artırılır.
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

7-Maddeleri ya da birkaç kelimesi çıkartılmış cümlelerden oluşan bir test, gerektirdiği cevaplama yöntemi bakımından hangi tiptendir?
A-) Doğru-yanlış
B-) Kısa cevaplı
C-) Seçmeli
D-) Eksik cümle
E-) Sınıflamalı

8-Eksik cümle yapısındaki test maddelerinde, cümleden bir-iki kelime yerine daha fazla kelime çıkarılması maddenin niteliği üzerinde nasıl bir etki yaratır?
A-) Madde güçleştiği için geçerliliği yükselir
B-) Madde anlaşılmayacak kadar bozulur
C-) Madde birden fazla bilgi yokladığından test kısalır
D-) Madde kolaylaştığı için güvenirliliği düşer
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri.

9-Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi sakıncalar yaratır?
A-) Ölçütün geçersizliği
B-) Yorumlama hatası
C-) Soru belirsizliği
D-) Kapsam darlığı
E-) Puanlama güçlüğü

10-Bir öğrencinin felsefe dersinin yazılı yoklama sınavında bir soruya verdiği cevap, net olarak doğru-yanlış kategorilerinden hiç birisine girmemektedir. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen nasıl davranmalıdır?
A-) Soruyu yorumlayıp doğruluk derecesine göre puan vermelidir.
B-) O sorudan öğrenciye tam puan vermelidir.
C-) O sorudan öğrenciye "0" puan vermelidir.
D-) Diğer öğrencilerin cevaplarıyla karşılaştırıp ona göre puan vermelidir
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri.

11-Maddeleri "doğru" veya "yanlış" olarak nitelendirilebilen önermelerden oluşan bir test gerektirdiği cevaplandırma yöntemi bakımından hangi tiptendir?
A-) Çoktan seçmeli
B-) Sınıflamalı
C-) Kısa cevaplı
D-) Önermeli
E-) Hiçbiri

12-Test maddelerinde kullanılan ifadelerin ders kitaplarından aynen alınması test üzerinde nasıl bir etki yaratır?
A-) Ders kitabını okumamış bir öğrenci o soruyu cevaplayamaz
B-) Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz
C-) Madde daha anlaşılır hale gelir
D-) Madde hatırlama yolu ile cevaplandırılabilir
E-) Yukarıdakilerin hepsi

13-Hangisi doğru yanlış testlerinin olumsuz bir yanı değildir?
A-) Tahminle doğru cevabı bulma olasılığı yüksektir.
B-) Üst zihinsel becerilerin ölçülmesinde kullanılması zordur.
C-) Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri ortaya çıkarma maksadıyla kullanılmaz.
D-) Yanlış cevapların sürekli olarak salık verilmesi eğitim hedefleri açısından sakıncalıdır.
E-) Cevaplaması ve puanlaması çok zaman alır.

14-Hangisi öğrencilerin eksik ya da yanlış öğrendiği noktaları belirlemede etkili değildir?
A-) Eşleştirmeli testler
B-) Doğru-Yanlış testleri
C-) Yazılı yoklamalar
D-) Çoktan seçmeli testler
E-) Kısa cevaplı testler

15-Hangisi doğru-yanlış testlerini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir?
A-) Bir doğru yanlış maddesi kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır.
B-) Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda saklı olmamalıdır.
C-) Mümkünde olumsuz ifade kullanılamamalıdır
D-) Doğru ve yanlış maddelerin ifadeleri yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır.
E-) Doğru -yanlış maddelerin ifadeleri öğrencilerin ders kitaplarından aynen alınmalıdır.

16-Doğru yanlış tipindeki maddelerden oluşacak bir test hazırlayan bir öğretmen "doğru" (D) ve "yanlış" (Y) anahtarlanmış madde sayısını hangi oranda ayarlamalıdır?
A-) Yarısı Y, yansı D
B-) Beşte biri D, beşte dördü Y
C-) Üçte biri Y, üçte ikisi D
D-) Üçte ikisi Y, üçte biri D
E-) Beşte dördü D, beşte biri Y

17-Hangisi iyi hazırlanmış bir çoktan seçmeli testte bulunması gereken bir özellik değildir?
A-) Madde kökünde daha seçenekler okunmadan göze çarpan temel bir fikir olmalıdır.
B-) Madde kökü basit ve yalın olarak ifade edilmelidir.
C-) Seçenekler ve madde kökü arasında dilbilgisi açısından bir uygunluk olmalıdır.
D-) Seçenekler arasında eş veya zıt anlamlı ifadeler bulunmamalıdır
E-) Zor maddelerin kökünde cevaplayıcıyı doğru cevaba yönlendiren ipuçları bulunmalıdır.

18-Hangisi çoktan seçmeli testlerde "hepsi" seçeneğinin kullanılmaması gereken bir durumdur?
A-) Madde kökü olumsuz yapıdaysa
B-) Madde kökünde en doğru cevap isteniyorsa
C-) Aynı anlama gelen seçenekler mevcutsa
D-) Seçenekler arasında binişildik varsa
E-) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa

19-Hangisi çoktan seçmeli testlerin özeliklerinden biri değildir?
A-) Kısa zamanda doğru ve nesnel olarak puanlanabilir.
B-) Cevaplandırılması çok az zaman alır.
C-) Çok sayıda madde içerir ve bu sayede testin güvenirliği artar.
D-) Üst zihinsel becerileri ölçmede etkilidir.
E-) Kısa süre içinde çok fazla özelliği ölçebilir.

20-Hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifadelerden kaçınmak için etkili bir yöntemdir?
A-) Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür
B-) Madde olumlu kipte yazılır
C-) Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır
D-) Madde eksik cümle yapısına dönüştürülür
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri


Cevap Anahtarı
1 D
2 A
3 D
4 D
5 B
6 C
7 D
8 B
9 E
10 A
11 B
12 D
13 E
14 B
15 E
16 A
17 E
18 B
19 D
20 B
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Hangisi ya da hangileri çoktan seçmeli testlerde kullanılan "ortak köklü" formun özelliklerindendir?
I. Öteki sorunun birden fazla doğru cevabı vardır
II. Kökte önemli bir problem sorulur
III. Kökteki soruya en az iki takım çeldirici yazılır
IV. Birden fazla madde aynı ölçme durumuna dayanır
A-) Yalnızca I
B-) II-III
C-) III-IV
D-) I-III-IV
E-) Yukarıdakilerin hepsi

2-Çoktan seçmeli testlerde anahtarlanmış cevabı birden fazla olan maddelerin kullanılması ne gibi bir sakınca yaratır?
A-) Madde yazmak güçleşir
B-) Çeldirici yazmak güçleşir
C-) Puanlama ve madde analizi güçleşir
D-) Madde seçenek sayısı azalır
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3-Bir testte birkaç tane maddenin ortak kökü olarak yazılması nasıl bir fayda sağlar?
A-) Test kısalır
B-) Maddeler birbirinden bağımsız hale gelir
C-) Maddelerin puanlaması kolaylaşır
D-) Maddelerin anahtarlanması kolaylaşır
E-) Yukarıdakilerin hepsi

4-Bir testte birkaç maddenin "ortak seçenekli" olarak yazılması ne yarar sağlar?
A-) O maddelerin anahtarlanması kolaylaşır
B-) O maddelerin puanlaması kolaylaşır
C-) Madde yazma kolaylaşır
D-) Test kısalır
E-) O maddeler birbirinden bağımsız hale gelir

5-Hangisi ya da hangileri sözlü yoklama yapılması için geçerli bir sebep değildir?
I. Soruların basılmamış olması
II. Öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülecek olması
III. Sınava girecek bireylerin az olması
IV. Uygulama için geniş bir zamanın bulunması
A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca III
C-) I-II
D-) I-II-III
E-) II-III-IV

6-Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavları diğer sınav türlerinden ayırt eden özelliktir?
A-) Soruların sözlü sorulması
B-) Birden fazla puanlayıcı bulunması
C-) Cevapların sözlü verilmesi
D-) Cevapların kompozisyon gerektirmesi
E-) Birden fazla soru sorulması

7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, aritmetik ortalamalardan sapmaların, kareleri toplamım ortalamasının kareköküdür?
A-) Ranj
B-) Standard sapma
C-) Çeyrek sapma
D-) Ortanca
E-) Hiçbiri

8-Sözlü sınavlarda her öğrenciye ayrı soru sorulması sınav sonucu üzerinde ne gibi bir etki yaratır?
A-) Puanlama yanlılığı azalır
B-) Sınav puanlan öğrenciler arası farklılıkları yansıtır
C-) Puanların güvenirliği yükselir
D-) Öğrencilerin puanları birbirleri ile net olarak karşılaştırılamaz
E-) Sınavın kapsam geçerliği yükselir

9-Sözlü ifade becerilerini yoklamak amacı ile yapılan bir sözlü sınav puanlanırken adayın hangi niteliği dikkate.alınmaz?
A-) Kullandığı kelimelerin konuya uygunluğu
B-) Konuşma tonunun konuya uygunluğu
C-) Sorulan sorudaki bilgisinin doğruluğu
D-) Konuşmasındaki yerel aksan
E-) İfade biçiminin konuya uygunluğu

10-Sözlü sınavların kullanışlılığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir.
A-) Cevaplamanın çok zaman alması
B-) Cevapların kaydedilmemesi
C-) Sınavın bireysel olarak uygulanması zorunluluğu
D-) Soruların önceden hazırlanmaması
E-) Birden fazla ayırtman bulunması zorunluluğu

11-Hangisi iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektiren test tipidir?
A-) Doğru-Yanlış testleri
B-) Yazılı yoklamalar
C-) Kısa cevaplı testler
D-) Eşleştirmeli testler
E-) Çoktan seçmeli testler

12-Hangisi eşleştirmeli maddeler yazılırken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir?
A-) Madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır.
B-) Öncüler listesi ile cevaplar listesi benzeşik öğelerden oluşmalıdır.
C-) Öncüler ve cevaplar listesinde eşit sayıda öğe bulunmalıdır.
D-) Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalıdır.
E-) Cevaplar listesi sayfanın sol tarafına yazılmalıdır.

13-Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır?
A-) Programla geliştirilecek davranışların listesi
B-) Programın kapsadığı konuların listesi
C-) Sınavda ölçülecek davranışların listesi
D-) Ölçülecek davranışları konularla bağlantılı olarak gösteren liste
E-) Sınavın kapsayacağı konuları gösteren liste

14-İyi hazırlanmış bir belirtke tablosu nasıl fayda sağlar?
A-) Programın uygulanmasını kolaylaştırır
B-) Ölçmede uygun bir ölçek sağlar
C-) Sınav puanlarının güvenirliğini sağlar
D-) Öğretim kontrolüne yardım eder
E-) Sınavın kapsam geçerliğinin kontrolüne yarar

15-Bir öğretmenin bütünleme sınavında kullanacağı soruların güçlük düzeyi ve güçlük dağılımı nasıl olmalıdır?
A-) Hepsi sınıfın ortalama yeterlik düzeyinde
B-) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak zor
C-) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak kolay
D-) Hepsi programın tanımladığı en yüksek yeterlik düzeyinde
E-) Hepsi programın tanımladığı en düşük yeterlik düzeyinde

16-Bir ara sınavın öğrencinin motivasyonu üzerinde etkili olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmalıdır?
A-) Kapsamı geniş tutulmalıdır
B-) Soruları çok kolay olmalıdır
C-) Sonuçlarına bol not verilmelidir
D-) Sonuçlan kısa sürede açıklanmalıdır
E-) Yukarıdakilerin hepsi

17-Hangisi ya da hangileri açık kitap sınavı uygulaması için geçerli bir sebep değildir?
I. Sınav sorularının çok güç olması
II. Soruların cevaplarının ders kitabında bulunmaması
III. Öğrencilerin sınava çalışmamış olmaları
IV. Cevapların hatırda tutulmasının mümkün olmayan bilgileri gerektirmesi​
A-) Yalnızca I
B-) I-III
C-) I-II-III
D-) III-IV
E-) II-III-IV

18-Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının yarısı çıkarılmıştır. Bu yöntemle elde edilen puana ne denir?
A-) Şans puanı
B-) Ham puan
C-) Düzeltilmiş puan
D-) Hata puanı
E-) Gerçek puan

19-Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmış maddeler sayısından yanlış cevaplandırılmış maddeler sayısının dörtte biri çıkarılarak puanlanmıştır. Bu işleme ne denir?
A-) Gerçek puanı bulma
B-) Şans başarısından arıtma
C-) Hata puanını bulma
D-) Ham puanı bulma
E-) Şans puanını düzeltme

20-Bireyin özelliklerini değerlendirme ile ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır. Hangi yaklaşımda sonuç değil süreç önemlidir?
A-) Psikometrik yaklaşım
B-) Eklektik yaklaşım
C-) Uzlaştırıcı yaklaşım
D-) izlenimci yaklaşım
E-) Davranışçı yaklaşım


Cevap Anahtarı
1 E
2 C
3 A
4 D
5 A
6 C
7 B
8 D
9 C
10 C
11 D
12 E
13 D
14 E
15 D
16 D
17 C
18 C
19 B
20 D
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Aşağıdaki sınav türlerinden hangi ikisi kullanılış amaçları bakımından birbirine en yakındır?
A-) Yarışma ve sınıflama
B-) Yeterlilik ve tarama
C-) Seçme ve dönem sonu
D-) Dönem sonu ve bitirme
E-) Ara ve yeterlilik

2-Hangisi standart başarı testlerinin kullanılma amacına uygundur?
A-) Rehberlik
B-) Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi
C-) Öğretim programlarının değerlendirilmesi
D-) Grupları karşılaştırma
E-) Hepsi

3-Bir öğrencinin kompozisyonu en çok 100 puan veren bir analitik anahtar ile puanlanmış ve toplam puan 75 bulunmuştur. Ölçme yazınında "75" sayısı hangi terimle adlandırılır?
A-) Analitik puan
B-) Anahtar puanı
C-) Ham puan
D-) Standart puan
E-) Yüzdelik puan

4-Bir puan dağılımında Aritmetik ortalama 65, ortanca 62 ve mod 60 olarak bulunmuştur. Bu durumda puanların dağılımı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir?
A-) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın altındadır
B-) Sola çarpık bir dağılım söz konusudur
C-) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir
D-) Puanlar normal bir dağılım göstermektedirler
E-) Puanlar ortancaya göre simetrik dağılır

5-Hangisi duyuşsal öğrenmelerin gerçekleştirilmesinin ve ölçülmesinin üzerinde pek durulmamasının nedenlerinden değildir?
A-) Duyuşsal hedeflere erişme uzun süre alan kapsamlı bir iştir.
B-) Duyuşsal hedeflere erişme derecesini ölçmek zordur.
C-) Duyuşsal alanlarda belli konularda tek bir doğru değil pek çok doğru vardır.
D-) Duyuşsal öğrenmelerin bilişsel alandaki öğrenmelere etkisi yoktur.
E-) Duyuşsal öğrenmeler genellikle kişinin yetenekleriyle çevresi arasındaki etkileşimin ürünleridir.

6-Bazı durumlarda puanlayıcılar "çok iyi" yanıtlanmış bir kağıdı puanladıktan sonra "orta " yazılmış bir kağıdı hatalı puanlamaktadırlar. Bu durumu önlemek için hangi yöntemi kullanmak gerekmektedir?
A-) Kağıtları birbiri ile karıştırarak okumak
B-) Kağıtları iyiden kötüye sıralamak
C-) Kağıtların numara sıralarını karıştırarak okumak
D-) Puanlayıcıdan bu hatadan kaçınmasını istemek
E-) Yukarıdakileri hepsi


7-10 maddeler için
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır "10,13,20,22,24,30,31,45,45,45"

7-Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır?
A-) 25
B-) 27
C-) 27,5
D-) 28,5
E-) 30

8-Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır?
A-) 10
B-) 20
C-) 25
D-) 45
E-) Hiçbiri

9-Bu notların ortancası nasıl hesaplanır?
A-) 10+13/2=11,5
B-) 20+24/2=22
C-) 24+30/2=27
D-) 24+45/2=34,5
E-) 30+45/2=37,5

10-Bu dizide ranj nasıl hesaplanır?
A-) 13/10=3
B-) 20-10=10
C-) 30-13=17
D-) 45-20=25
E-) 45-10=35

11-Hangisi ölçme ve değerlendirme dersinin kapsamı dışında kalır?
A-) İstatistiksel yöntemler
B-) Program hedeflerinin saptanması
C-) Not verme yöntemleri
D-) Program hedeflerinin saptanması
E-) Notların eğitim kararlarında kullanılması

12-Aşağıdakilerden hangisi bir becerinin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli " kritik" davranıştır?
A-) Beceriye temel olan bilişsel davranış
B-) Beceriyi hızlandıran hareketler
C-) Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış
D-) Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler
E-) Yukarıdakilerin hepsi

13-Duyuşsal davranış ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz?
A-) Öğrencileri okul dışı etkinliklere . yönlendirmek
B-) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek
C-) Öğrencileri derslerine çalışmaları için güdülemek
D-) Sınıf geçme notuna karar vermek
E-) Ödül alacak öğrencileri belirlemek

14-Aşağıdakilerden hangisi sorulan bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir?
A-) Çoktan seçmeli
B-) Doğru-yanlış
C-) Yazılı yoklama
D-) Kısa cevaplı
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

15-Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifadelerden kaçınmak için etkili bir yöntemdir?
A-) Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür
B-) Madde olumlu kipte yazılır
C-) Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır
D-) Madde eksik cümle yapısına dönüştürülür
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

16-Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır?
A-) Programla geliştirilecek davranışların listesi
B-) Programın kapsadığı konuların listesi
C-) Sınavda ölçülecek davranışların listesi
D-) Ölçülecek davranışları konularla bağlantılı olarak gösteren liste
E-) Sınavın kapsayacağı konulan gösteren liste

17-Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere kıyasla geçerliğinin düşük olmasının ana sebebidir?
A-) Soru güçlüğü
B-) Objektif puanlama güçlüğü
C-) Kapsamın sınırlı olması
D-) Değerlendirme güçlüğü
E-) Cevaplama süresinin kısalığı

18-Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki davranışı ölçmek istediğinin kanıtadır?
A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Analiz
E-) Sentez

19-Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlılığını önler?
A-) Cevaplayıcıların kimliklerinin gizlenmesi
B-) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması
C-) Sorulan n önceden denenmesi
D-) Cevaplamaya bol süre verilmesi
E-) Sınavın kapsam geçerliliğinin yükseltilmesi

20-Çoktan seçmeli bir sınavda sorulan 30 sorudan son 5 tanesi hiçbir öğrenci tarafından işaretlenmemiştir. Bu sebepten dolayı öğretmen bu sorulan puanlamaya dahil etmemiştir.
Bu durum testin geçerliğini nasıl etkiler?

A-) Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir
B-) O sorular puanlanmadığından geçerlik etkilenmez.
C-) Sınav kapsamı daraldığı için geçerlik düşer
D-) Puanlama güvenirliği arttığından geçerlik yükselir.
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri


Cevap Anahtarı
1 B
2 E
3 C
4 A
5 D
6 D
7 D
8 D
9 C
10 E
11 D
12 D
13 E
14 D
15 B
16 D
17 C
18 D
19 A
20 C
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Bir ölçme aracının kullanıldığı maksada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?
A-) Güvenirlilik
B-) Geçerlilik
C-) Kullanışlılık
D-) Tutarlılık
E-) Değerlendirme

2
I. Test maddelerinin güçlük dereceleri
II. Sınavı başaran öğrenci sayısı
III. Test maddelerinin ayırt edicilik dereceleri
VI. Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu
V. Sınava katılan öğrenci sayısı​
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür?
A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca IV
C-) I-III
D-) II-IV
E-) I-IV-V

3-Bir matematik öğretmeninin öğrencilerine uyguladığı 50 soruluk bir testin son 7 maddesi hiç bir öğrenci tarafından işaretlenmemiştir. Bu sebepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir. Bu durum testin geçerliğini nasıl etkiler?
A-) Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir
B-) O sorular puanlanmadığından geçerlik etkilenmez.
C-) Sınav kapsamı daraldığı için geçerlik düşer
D-) Puanlama güvenirliği arttığından geçerlik yükselir.
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

4-Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı o-kulda görevli başka bir tarih öğretmeni 50 soruluk bir test uygulamıştır. Bu iki testinde aynı konuları kapsadığını varsayarsak, ikinci öğretmenin uyguladığı sınavın geçerliğinin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekilde desteklemiş olur?
A-) İkinci öğretmenin uyguladığı sınavın süresi daha uzun olduğu için test puanlarının geçerliği daha yüksektir.
B-) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha az konu içerdiği için test puanlarının geçerliği düşüktür
C-) İkinci öğretmenin uyguladığı sınav daha çok soru içerdiğinden test puanlarının geçerliği daha yüksektir
D-) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha kolay olduğundan geçerliği düşüktür.
E-) Yukarıdakilerden hiçbiri


5-Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntemlerinden hangisi ya da hangileri istatistiksel yaklaşıma dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
I. Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmediğini belirlemek için faktör analizi yapılması
II. Hazırlanan bir zeka testi ile önceden hazırlanmış ve geçerli kabul e-dilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak
III. Bir testin kapsam geçerliğini belirlemek için kapsam geçerliği belirlenmiş bir test ile arasındaki korelasyonlara bakmak
VI. Bir testin kapsam geçerliğini belirlemek için o konuda uzman kişilere danışmak​
A-) Yalnızca I
B-) I-II
C-) I-III
D-) I-II-III
E-) II-III-IV

6-Bir başarı testinin maddeleri ile ölçülen davranışların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıda-kilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur?
A-) Testin iç tutarlığını
B-) Testin görünüş geçerliğini
C-) Testin kapsam geçerliğini
D-) Testin tesadüfi hatadan arınıldık düzeyini
E-) Testin yordama geçerliğini

7-Yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin düşük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir?
A-) Soru güçlüğü
B-) Objektif puanlama güçlüğü
C-) Kapsamının sınırlı olması
D-) Değerlendirme güçlüğü
E-) Cevaplama süresinin kısalığı

8-Bir kurumun insan kaynakları departmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir genel yetenek testi uygulamış ve 1 sene sonra işe alınan bireylerin iş performansları ile genel yetenek testinden aldıktan puanları arasındaki korelasyona bakmıştır. Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı genel yetenek testinin hangi tür geçerliğini saptamaya çalışmıştır? "
A-) Kapsam geçerliği
B-) Yapı geçerliği
C-) Görünüş geçerliği
D-) Yordama geçerliği
E-) Yukarıdakileri hiçbiri

9-Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uyguladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sayıda soru sormuştur. Tarih öğretmeni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır?
A-) Testi daha güç hale getirmeyi
B-) Programdaki tüm konuları yoklamış olmayı
C-) Testin kapsamını genişleterek geçerliğini artırmayı
D-) Öğrencileri sürekli olarak çalışmaya teşvik etmeyi
E-) Testin güvenirliğini artırmayı

10-Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu yanlış yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevaplan puanlamıştır. Böyle bir durumdan o üç öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir?
A-) Puanların geçerliği düşmüştür
B-) Puanların güvenirliği düşmüştür.
C-) Puanlama sübjektif bir hale gelmiştir.
D-) Puanlama objektif bir hale gelmiştir
E-) Yukarıdakileri hiçbiri

11-"Bir testin yordama geçerliğini belirlemede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir"
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ölçüt ölçüsünün sahip olması gereken niteliklerden biridir?

I. Ölçüt ölçüsü testin yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalıdır.
II. Ölçüt ölçüsü oldukça kararlı olmalı ve günden güne değişmemelidir.
III. Ölçüt ölçüsü kişinin başarısını gerçekten yanıtsan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır.
VI. Ölçütün elde edilmesi, kolay ve pratik olmalıdır.​
A-) Yanlıca I
B-) Yalnızca III
C-) I-III
D-) I-II-III
E-) I-II-III-IV

12-Bir testin kapsam geçerliği aşağıda-kilerin hangisi ile daha çok ilgilidir?
A-) Testin iç tutarlılığı ile
B-) Testteki soruların zorluk dereceleri ile
C-) Testin kullanışlılığı ile
D-) Maddeler ile ölçülen davranışın dersin hedeflerine uygunluğu ile
E-) Test maddelerinin anlaşılır olması ile

13-
I. Soruların kolay olması
II. Soruların konuları kapsaması
III. Soruların açık ve anlaşılır olması
VI. Sınav ortamının uygun olması​
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir testin geçerliliğinin artırır?

A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca III
C-) I-III
D-) III-IV
E-) II-III-IV

14-Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yapması hangi kavram ile adlandırılır?
A-) Güvenerlik
B-) Geçerlik
C-) Değerlendirme
D-) Kullanışlılık
E-) Değerleme (ölçümlerine)

15-Bir felsefe öğretmeni aşağıdakiler-den hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini artırabilir?
A-) Maddelerdeki seçenek sayısını azaltırsa
B-) Testin cevaplama süresini uzatırsa
C-) Testteki maddeleri zorlaştırırsa
D-) Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklerse
E-) Test maddelerini kolaylaştırırsa

16-Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
A-) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği
B-) Test puanlarının sosyoekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı
C-) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı
D-) Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü
E-) Test puanlarının diğer basan testleri ile olan korelasyonu

17-Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar?
I. Soru sayısının artırılması
II. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV. Testin nesnel bir şekilde puanlanması​
A-) Yalnızca I
B-) I-II
C-) II-III
D-) I-III-IV
E-) Hepsi

18-Aşağıdaki eylemlerden hangisi sabit hata içerir?
A-) Bir bakkal terazisinin tarttığı her nesneyi gerçek ağırlığından 50 gr fazla tartması
B-) Bir öğretmenin kız öğrencilerine daha yüksek puan vermesi
C-) Bir metrenin 50 cm den sonra yanlış ölçüm yapması
D-) Bir öğrencinin çok heyecanlanması sebebiyle sınavdan zayıf olması
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri

19-Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
A-) Test yönergesinin anlaşılır ve açık olmaması
B-) Test kitapçığının baskısının kötü olması
C-) Öğretmenin puanlama esnasında kız öğrencilere yanlılık göstermesi
D-) Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
E-) Sınavda heyecanlanan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi

20- Bir Öğretmenin sınav kâğıtlarını okurken ortalamanın düştüğünü görerek her öğrenciye fazladan 10 puan verdiği düşünülürse, bu öğretmenin ne tür bir hata yaptığı söylenebilir?
A-) Sistematik hata
B-) Sabit hata
C-) Tesadüfi hata
D-) Yanlılık hatası
E-) Objektif hata


Cevap Anahtarı
1 B
2 B
3 C
4 C
5 D
6 C
7 C
8 D
9 C
10 B
11 E
12 D
13 E
14 B
15 D
16 C
17 E
18 A
19 D
20 B
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Gerçek puan varyansı ile ham puan varyansı birbirine yakın olan bir test için nasıl bir yorum yapılabilir?
A-) Test puanlarında ölçme yanlılıkları mevcuttur.
B-) Gerçek puan varyansı çok küçüktür.
C-) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıktık düzeyi yüksektir.
D-) Gerçek puan varyansı çok küçüktür.
E-) Güvenilirliği düşük bir araçtır.

2-Hangisinde ölçmenin standart hatasını güvenirlik katsayısından ayıran nokta belirtilmiştir?
A-) Hatayı test puanın cinsinden verir.
B-) Uygulama koşullarından etkilenmez.
C-) Daha duyarlı bir hata ölçüsüdür.
D-) Uygulama koşullarından etkilenmez.
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3-Hangisi bir testin güvenirliğini saptamak için kullanılan bir yol değildir?
A-) Testi eşdeğer iki yarıya bölerek testin iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak.
B-) Bir testi aralıklı olarak aynı gruba iki kez uygulamak ve iki uygulamada alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak.
C-) Testin paralel iki tane formunu geliştirmek ve aynı gruba uygulayıp alınan puanlar arasındaki korelasyona bakmak.
D-) KR 20 veya 21 formüllerinden birini kullanarak testin iç tutarlılığını hesaplamak
E-) Bir testten alınan sonuçlar ile aynı özelliği ölçen başka bir testin sonuçlan arasındaki korelasyonu hesaplamak.

4-Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar?
I. Soru sayısının artırılması
II. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV. Testin nesnel bir şekilde puanlanması
A-) Yalnızca I
B-) I-II
C-) II-III
D-) I-III-IV
E-) Hepsi

5-Aşağıdaki güvenirlik saptama yöntemlerinden hangisi ya da hangileri test ortamından kaynaklanacak hatayı azaltma amacını güder?
I. Test tekrar test
II. Paralel test
III. Testin iki yarıya bölünmesi​
A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca II
C-) I-III
D-) II-III
E-) Hepsi

6-Bir ölçme aracının "objektif olması hangi anlama gelmektedir?
A-) Cevaplatın hatasız puanlanabilmek
B-) Aracın çok sayıda madde içermesi
C-) Uygulama yönteminin standart olması
D-) Kopya çekmeye imkan vermemesi
E-) Yukarıdakileri hepsi

7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir başarı testinin güvenirliği ile daha çok ilgilidir?
A-) Test puanlarının okul başarısını yordaması
B-) Test puanlarının başka bir başarı testi ile olan korelasyonu
C-) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilmesi
D-) Test puanlarının kültürel yanlılıklardan bağımsızlığı
E-) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı

8-Bir psikoloji öğretmeni güvenirlik katsayısı yeterince yüksek olmayan bir testin güvenirliğini artırmak için bazı işlemler planlamaktadır. Aşağıda verilen bu işlemlerden hangisi güvenirlik katsayısını en çok artırır?
A-) Maddelerdeki seçenek sayısını artırmak
B-) Testteki maddeleri güçleştirmek
C-) Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklemek
D-) Testin cevaplama süresini uzatmak
E-) Test açıklamasına bir örnek koymak

9-Bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için aşağıdakilerden hangisi en uygun ölçüt olur?
A-) Sınava katılan öğrenci sayısı
B-) Sınavı başaran öğrenci sayısı
C-) Ölçülen davranışın dersin hedeflerine uygunluğu
D-) Test maddelerin ayırt edicilik dereceleri
E-) Test maddelerinin güçlük dereceleri

10-Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu yanlış yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır. Böyle bir durumdan o üç öğrencinin puanlan nasıl etkilenmiştir?
A-) Puanların geçerliği düşmüştür
B-) Puanların güvenirliği düşmüştür.
C-) Puanlama sübjektif bir hale gelmiştir.
D-) Puanlama objektif bir hale gelmiştir
E-) Yukarıdakilerin hiçbiri.

11-Bir sınav esnasında 5 öğrenci bir sorunun cevabını o soruyu doğru yapan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevapları puanlamıştır. Böyle bir durumdan o 5 öğrencinin puanları nasıl etkilenmiştir?
A-) Puanların güvenirliği düşmüştür
B-) Puanların standart sapması büyümüştür.
C-) Puanların geçerliği düşmüştür.
D-) Puanların objektifliği bozulmuştur.
E-) Yukarıdakilerden hiçbiri

12-Bir testin kullanışlılığı hakkında karar verilirken hangileri dikkate alınmalıdır?
I. Puanlama yöntemi
II. Cevaplama süresi
III. Cevaplama işlemi
VI. Hazırlama tekniği​
A-) I-II
B-) II-III
C-) II-IV
D-) II-III-IV
E-) Hepsi

13-Standart bir testin norm tablolarının hazırlanmış olması onun kullanışlılığını nasıl etkiler?
A-) Cevapların puanlaması kolaylaşır
B-) Testin cevaplandırması kolaylaşır
C-) Testin uygulaması daha kısa süre alır
D-) Test puanlarının yorumu kolaylaşır
E-) Yukarıdakileri hepsi

14-Bir puanlar kümesinde frekansların toplamı hangi sayıyı verir?
A-) Ham puanlar toplamı
B-) Puan sayısı
C-) Sıralamalar toplamı
D-) Grup sayısı
E-) Hiçbiri

15-Hangisi bir puanlar kümesindeki en yüksek ve en düşük puan arasındaki farktır?
A-) Ortanca (Medyan)
B-) Ranj (Dizi genişliği)
C-) Standart sapma
D-) Aritmetik ortalama
E-) Çeyrek Sapma

16-Hangisi sınıftaki puanlar toplamının puan sayısına bölünmesiyle bulunan sayıdır?
A-) Aritmetik ortalama
B-) Ranj
C-) Standart sapma
D-) Ortanca
E-) Hiçbiri

17-Hangisi aritmetik ortalamalardan sapmaların kareleri toplamının ortalamasının kare köküdür?
A-) Ranj
B-) Çeyrek Sapma
C-) Ortanca
D-) Standart sapma
E-) Hiçbiri


18-20 maddeler için
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır "2,2,2,4,4,5,6,7,8,10"

18-Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır?
A-) 3
B-) 3,5
C-) 4
D-) 4,5
E-) 5

19-Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır?
A-) 2
B-) 4
C-) 5
D-) 7
E-) 10

20-Bu notların ortancası nasıl hesaplanır?
A-) 2+2/2=2
B-) 2+4/2=3
C-) 4+5/2=4,5
D-) 5+6/2=5,5
E-) 7+8/2=7,5


Cevap Anahtarı
1 C
2 A
3 E
4 E
5 A
6 A
7 E
8 C
9 C
10 E
11 C
12 E
13 D
14 D
15 B
16 A
17 D
18 E
19 A
20 C
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-Ham puanların "z" veya '1" puanına dönüştürülmesinin en önemli sebebi nedir?
A-) Ham puan dağılımını düzeltmek
B-) Puanların güvenirliğini yükseltmek
C-) Norm sağlamak
D-) Puanlar hakkında daha sağlıklı ve kolay yorumlar yapmak
E-) Puanların geçerliğini yükseltmek


2-4 maddeler için
Bir sınavda 10 öğrenci şu notlan almışlardır" 1,1,4,5,6,7,9,10,12,15"

2-Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır?

A-) 4
B-) 4,5
C-) 5
D-) 6
E-) 7

3-Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır?
A-) 1
B-) 4
C-) 5
D-) 9
E-) 12

4-Bu notların ortancası nasıl hesaplanır?
A-) 1+4/2=2,5
B-) 4+6/2=5
C-) 6+7/2=6,5
D-) 10+12/2=11
E-) 12+15/2=14

5-Bir matematik dersi puanlan standart puana dönüştürüldüğünde Ahmet'in z puanı 3 olarak bulunmuştur. Ahmet'in sınavdaki başarısı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir?
A-) Soruların yüzde otuzunu doğru cevaplandırmıştır.
B-) On üzerinden 3 almıştır.
C-) Bu puanı tek başına yorumlamak imkansızdır.
D-) Sınıf ortalamasından daha düşük bir puan almıştır.
E-) Sınıf ortalamasının üç standart sapma üstünde bir puan almıştır.

6-Sınıf ortalamasının 60 ve standart sapmasının 10 olduğu bir sınavdan 80 alan bir öğrencinin z puanı kaç olur?
A-) 2
B-) 1,5
C-) 1
D-) -1,5
E-) -2

7-Z puanı -2 bulunan bir kişinin ortalama 60 ve standart sapma 15 ile bulunan standart puanı kaç olur?
A-) 90
B-) 70
C-) 30
D-) 20
E-) 18,5

8-Ortancası ve modu aritmetik ortalamadan daha büyük çıkan bir dağılım nasıl yorumlanabilir?
A-) Sola çarpık bir dağılımdır
B-) Sağa çarpık bir dağılımdır
C-) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir
D-) Normal bir dağılımdır.
E-) Puanlar ortancaya göre simetrik dağılır

9-Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almıştır: 2, 2, 2, 3, 3, 4,5, 5, 6, 8. Bu dizide ranj nasıl hesaplanır?
A-) 4-3 = 1
B-) 8-3 = 5
C-) 8-6 = 2
D-) 5-3 = 2
E-) 8-2 = 6

10-Aşağıdakilerden hangisi dolaysız bir ölçmedir?
A-) Termometre ile ısı ölçme
B-) Barometre ile basınç ölçme
C-) Kefeli terazi ile ağırlık ölçme
D-) Eğitimde başarıyı ölçme
E-) Hiçbiri


11-13 maddeler için
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır? "10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 0"

11-Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır?
A-) 2
B-) 3
C-) 4,5
D-) 5
E-) Hiçbiri

12-Bu notların ortancası kaçtır?
A-) 2
B-) 2,5
C-) 3
D-) 4,5
E-) 5,5

13-Bu notların standart sapması kaçtır?
A-) 2
B-) 3
C-) 3,5
D-) 4
E-) 5

14-Analizleri yapılmış maddeler arasından asıl uygulamada kullanılacak maddeleri seçerken madde ayırt edicilik indeksleri dikkate alındığında hangileri tercih edilmelidir?
A-) İndeksleri 0,50 civarında olanlar
B-) İndeksleri 0,50 den büyük olanlar
C-) İndeksleri 0,25 ve 0,75 arasında olanlar
D-) İndeksleri olabildiğince yüksek olanlar
E-) Hiçbiri

15-İstatistiksel işlemlerle ham puanların diğer puanlara dönüştürülmesinde amaç nedir?
A-) Ortak bir norm sağlamak
B-) Puanların geçerliliğini sağlamak
C-) Puanların güvenirliliğini sağlamak
D-) Daha kolay ve anlamlı yorum sağlamak
E-) Hepsi

16-Çok sayıda puan gruplanırken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınır?
A-) Grup sayısını büyük tutmak
B-) Hesaplama ve yorum kolaylıkları ' sağlamak
C-) Bazı puanlan dizi genişliğinin sınırına düşürmek
D-) Puan aralıklarını dar tutmak
E-) Aralık frekanslarını eşit tutmak

17-Bir puanlar dizisinde belli bir x puanından küçük kaç tane puan bulunduğunu hangi sayı gösterir?
A-) Frekans
B-) X'e kadar puanlar toplamı
C-) X' e kadar frekanslar toplamı
D-) Grup sayısı
E-) Hiçbiri

18-Z puanı -3 bulunan bir kişinin ortalaması 60 ve standart sapması 15 ise bulunan standart puanı kaç olur?
A-) 15
B-) 20
C-) 23,5
D-) 25
E-) 27,5

19-Sınıf ortalamasının 50 ve standart sapmasının 10 olduğu bir sınavdan 60 alan bir öğrencinin "z" puanı kaç olur?
A-) -2
B-) -1,5
C-) 1
D-) 1,5
E-) 2

20-Bir tarih dersi puanları standart puana dönüştürüldüğünde Ayşe'nin "z" puanı -2 olarak bulunmuştur. Ayşe'nin sınavdaki başarısı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir?
A-) Sınavdaki soruların % 20sini yanlış cevaplamıştır.
B-) 10 üzerinden 2 almıştır
C-) Sınıf ortalamasının 2 standart sapma altında puan almıştır
D-) Sınıf ortalamasının üzerinde bir puan almıştır
E-) Hiçbiri


Cevap Anahtarı
1 D
2 E
3 A
4 C
5 E
6 A
7 C
8 C
9 E
10 C
11 D
12 E
13 C
14 D
15 E
16 B
17 D
18 A
19 C
20 C
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1-
I. Öğrencilerin sınav kağıtlarını 100 ü-zerinden puanlamak
II. Öğrencinin sözlü sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek
III. Öğrencinin ödevindeki imla hatalarını belirlemek
IV. Öğrencinin sınav puanını bir kriterle kıyaslayıp karar vermek​
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bir ölçme işlemi içermektedir ?
A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca III
C-) I-II-III
D-) II-IV
E-) Hepsi

2-Aşağıdakilerin hangisinde değerlendirme işlemi yapılmıştır?
A-) Ali ÜDS'den 86 puan almıştır
B-) Cemil final sınavından 35 aldığı için dersten kalmıştır
C-) Semih Fen dersinde sınıfın en yüksek notunu almıştır
D-) Askerlik muayenesinde Cem'in kilosu 70 olarak bulunmuştur
E-) Yukarıdakilerin hepsi

3-Aşağıdakilerden hangisi portföy değerlendirme sisteminin kullanılmasının bir sebebidir?
A-) Süreç değerlendirmesinin ön plana çıkması
B-) Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine imkan tanıması
C-) Öğrenci ve öğretmen arasındaki diyalogu güçlendirmesi
D-) Öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almasını sağlaması
E-) Yukarıdakilerin hepsi

4-Bir Psikoloji öğretmeni bir öğrencisinin 4. sorusunu puanlarken o öğrencinin bir önceki soruda verdiği cevabın etkisinde kalmış ve hatalı bir puanlama yapmıştır. Bunun önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A-) Öğretmen kağıdı iki defa okumalıdır
B-) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir.
C-) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır
D-) Bir sorunun cevabı bütün kağıtlarda okunduktan sonra diğer soruya geçilmelidir
E-) Hepsi

5-Bir tarih öğretmeni öğrencilerin sınavlarını puanlarken sevdiği öğrencilere yüksek puan vermektedir. Bu puanlayıcı yanlılığını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A-) Öğretmen herkese yüksek puan vermelidir.
B-) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır.
C-) Öğretmen kağıdı iki defa okumalıdır.
D-) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir.
E-) Hepsi

6-Seçmeli testlerde "hepsi" seçeneği hangi durumda kullanılmaz?
A-) İki ayrı seçenek aynı anlama geldiğinde
B-) Madde kökü olumsuz kipte olduğunda
C-) Madde kökü en doğru cevabı istiyorsa
D-) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa
E-) Seçenekler arasında binişildik varsa

7-Bir gruptaki bireylerin isimlerinin baş harflerine göre sıralanması hangi nitelikte bir ölçek verir?
A-) Sınıflama
B-) Sıralama
C-) Eşit oranlı
D-) Eşit aralıklı
E-) Hiçbiri

8-Bir gruptaki bireylerin doğum tarihlerine göre g liste yapılması hangi nitelikte ölçek verir?
A-) Eşit aralıklı
B-) Sınıflamalı
C-) Eşit oranlı
D-) Sıralı
E-) Hiçbiri

9-
I. Test yönergesinin yeterli açıklama içermemesi
II. Test kitapçığının baskısının kötü olması
III. Öğretmenin puanlama esnasında yanlılık göstermesi
IV. Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
V. Sınavda dişi ağrıyan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi​
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
A-) Yalnızca I
B-) Yalnızca IV
C-) II-IV
D-) II-II-IV
E-) I-III-IV-V

10-Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar?
I. Soru sayısının artırılması
II. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV. Testin nesnel bir şekilde puanlanması​
A-) Yalnızca I
B-) I-II
C-) II-III
D-) I-III-IV
E-) Hepsi

11-Test puanlan ve ölçüt puanları arasındaki korelasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Testin güvenirlik katsayısı
B-) Ölçmenin standart hatası
C-) Testin iç tutarlık katsayısı
D-) Testin geçerlik katsayısı
E-) Yukarıdakilerin hiçbirisi

12-Aşağıdaki soru tiplerinin hangisinde şansla doğru cevabı bulma ihtimali en yüksektir?
A-) Yazılı yoklamalar
B-) Kısa cevaplı testler
C-) Doğru-yanlış testleri
D-) Çoktan seçmeli testler
E-) Essey tipindeki sınavlar

13-Hangi seçenekte değerlendirmenin basamakları doğru olarak sıralanmıştır?
A-) Ölçüte vurma – hüküm - sayısal sonuç
B-) Ölçme verileri – yargı - sayısal sonuç
C-) Gözlem verileri - ölçüte vurma - hüküm
D-) Hüküm - ölçüte vurma - gözlem verileri
E-) Ölçme verileri - sayısal sonuç - yargı

14- Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
A-) Bilgi
B-) Kavrama
C-) Uygulama
D-) Sentez
E-) Değerlendirme

15-Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır. Bu öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Değerlendirme
B-) Sınıflandırma
C-) Sıralama
D-) Ölçme
E-) Yukarıdakileri hiçbiri

16-Bir yazılı yoklama sırasında Cemil bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıştır. Bu durumda öğretmen o soruyu nasıl puanlamalıdır?
A-) Cemile yazdığı fazla bilgi oranında ek puan verilmelidir
B-) Cemil'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırılmalıdır.
C-) Cemil'e o sorudan sıfır puan vermelidir
D-) Cemil'in cevabındaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamalıdır.
E-) Cemil'in o sorusunu geçersiz saymalıdır.

17-Bir başarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir?
A-) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği
B-) Test puanlarının sosyo-ekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı
C-) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı
D-) Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü
E-) Test puanlarının diğer basan testleri ile olan korelasyonu
Bir sınavda 10 öğrenci şu notları almışlardır. "3,3,5,5,5,6,7,7,7,7"

18-Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır?
A-) 2,5
B-) 3
C-) 5,5
D-) 6
E-) 7,5

19-Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır?
A-) 3
B-) 5
C-) 6
D-) 7
E-) 9

20-Bu notların dağılım genişliği nasıl hesaplanır?
A-) 6-5=1
B-) 5-3=2
C-) 7-5=2
D-) 16-63=3
E-) 7-3=4


Cevap Anahtarı
1 C
2 B
3 E
4 D
5 D
6 C
7 A
8 D
9 B
10 E
11 D
12 C
13 C
14 B
15 D
16 D
17 C
18 C
19 D
20 E
 
Top