• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı - 100 Soru

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Uzman öğretmenliğe hazırlanan meslektaşların yanında başöğretmenliğe hazırlananların da çözmesi gereken 100 soruluk deneme sınavıdır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME SINAVI​1. Bir öğretmen öğrencilerinin meslek seçimi sürecinde etkili şekilde karar verebilmeleri amacıyla sınıfa alanında uzman bir konuşmacıyı getirir. Bu etkinlik sürecinde uzman kişi konuyla ilgili deneyimlerini akademik gerekçeleriyle bir ders saati süresince aktarır. Süreç esnasında öğrenciler önceden hazırlamış oldukları soruları uzman kişiye sorar bilgi edinirler.
Buna göre öğretmenin dersinde yararlandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sempozyum
B) Konferans
C) Kollegyum
D) Çember
E) Açık oturum

2. Bir öğretmen öğrencilerine siyah cisimlerin ışığı daha çok soğurduğunu göstermek amacıyla onlardan bir deney düzeneği hazırlayıp bu deneyi gerçekleştirmelerini ister.
Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisine yönelik bir etkinlik düzenlemiştir?
A) Etkin katılım
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Yakından uzağa
D) Aktüalite
E) Tümdengelim

3. Sema Öğretmen, öğretim ortamını öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi becerilerini kullanabilecekleri biçimde çeşitlendirir. Bu şekilde onların kendilerini bütünsel olarak ifade edebileceklerini düşünür. Öğrenciler kendilerine göre düzenlenen ortamlarda, ortamın özelliklerine göre farklı bilgiler ve sonuçlar elde ederler.
Buna göre Sema Öğretmen hangi öğrenme modelini uygulamıştır?
A) Programlı öğretim
B) Kuantum öğrenme
C) Ekiple öğretim
D) Tam öğrenme
E) Tutor destekli öğretim

4. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Başak Hanım Dostoyevski'nin kürek mahkûmu cezasını çekmek üzere gönderildiği Sibirya’daki kampta yaşanan kesitleri anlatan romanının hangisi olduğunu öğrencilerine sorar. Bir öğrenci "Suç ve Ceza" cevabını verir. Başak Öğretmen de "Hayır. Doğru cevap Ölüler Evinden Notlar olacaktı." der.
Buna göre Başak Öğretmen'in kullandığı dönüt türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı
B) Teyit edici
C) Düzeltici
D) Yöneltici
E) Genişletici

5. Bir öğretmen önceden görevlendirdiği öğrencilerinden sınıfa getirilen yaşanmış bir olayı arkadaşlarının karşısında canlandırmalarını ister. Etkinlik sırasında bazı özgüveni yüksek öğrenciler yaratıcı tavırlar sergiler. Süreç sonunda yapılan canlandırmalar sınıfça değerlendirilir.
Öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rol oynama
B) Drama
C) Konuşma halkası
D) Eğitsel oyun
E) Serbest çağrışım

6. Seda Öğretmen, öğrencilerin öğrenme farklılıklarını dikkate alarak öğretim ortamını düzenlerken öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak onların planlama sürecinde söz sahibi olmalarını sağlar.
Buna göre Seda Öğretmen'in aktif öğrenmenin özellikle hangi ilkesine uygun davrandığı söylenebilir?
A) Akran değerlendirme
B) Enerji
C) Duyarlılık
D) Gruba ait olma
E) Karar verme

7. Gamze Öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine "destek ve hareket sistemi" konusunu aktarmak için onlara "Çocuklar inşaattaki kolonlar nasıl ki binalara destek sağlayıp ayakta tutuyorsa insan iskeleti de bize destek verip bizim ayakta durmamızı sağlar." der.
Buna göre Gamze Öğretmen'in dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metafor
B) Simülasyon
C) Mikro öğretim
D) Sokrat tartışması
E) Beyin fırtınası

8. Bir öğretmen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla onlara konuyla ilgili bir belgesel izletir. Daha sonra öğrencileri iç içe iki daire şeklinde oturtan öğretmen konuyla ilgili içtekilerin dışa, dıştakilerin içe doğru görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ister.
Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köşelenme
B) Konuşma halkası
C) Çember
D) Dedikodu
E) Rulman

9. Öğrencinin ilk elden bilgiyi duyu organlarını kullanarak edindiği öğretim yöntemi hangisidir?
A) Drama
B) Oyun
C) Deney
D) Problem çözme
E) Tartışma

10. Kuşların kanatlarından esinlenerek uçakların kanatlarını yapmada ağırlıklı olarak hangi üst düzey düşünme becerisinin kullanıldığını söylenebilir?
A) Duygusal
B) Yansıtıcı
C) Eleştirel
D) Analitik
E) Bilimsel

11. Kimya öğretmeni, öğrencilerinden bir problemin çözümü için hayal güçlerini kullanarak değişik fikirler üretmelerini istemiştir.
Bu örnekteki öğretmen hangi öğretim tekniğini kullanmıştır?
A) Örnek olay
B) Beyin fırtınası
C) Altı şapkalı düşünme tekniği
D) Tartışma
E) Rol yapma

12.
I. Her öğrenci konusunu sunar. Sunu, kamera, video, teyp vb. kayda alınır.
ll. Dersten sonra sunu birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir.
lll. Alınan dönütler ışığında dersler yeniden düzenlenir.
IV. Dersler yeniden öğreti lir, kayıt yeniden yapılır ve yeniden değerlendirmeye geçilir.
Yukarıdaki aşamaların gerçekleştiği öğretim tekniği hangisidir?
A) Workshop
B) Gösteri
C) Mikro öğretim
D) Benzetme
E) Analoji

13. Bir öğretmenin yaşanmış bir olayı, bir problem durumunu gerçek ortamında gerçekleşiyormuş gibi ortamı yapılandırarak işlemesi ve bu durum üzerinde öğrencilerden durumu çözmelerini istemesi hangi yöntem ya da tekniği kullandığını gösterir?
A) Örnek olay
B) Simülasyon
C) Problem çözme
D) Proje
E) Gösterip yaptırma

14. Sınıf içi etkinliklerde öğretmenin jest ve mimiklerini kullanmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesajı daha güçlü ve etkili iletmek
B) Öğrencilerin dikkatini çekmek
C) Konuyu daha kısa sürede sunmak
D) Dersi sıkıcılıktan kurtarmak
E) Dersi eğlenceli hale getirmek

15. Yasaların insanlar için öneminin kavratılması istenen bir derste Sosyal Güvenlik Yasasının çıkacağı dönemde sınıfta bu yasanın tartışılması hangi öğretim ilkesine uygun düşmektedir?
A) Transfer
B) Ekonomiklik
C) Somuttan soyula
D) Güncellik
E) Açıklık

16. 7. sınıf öğrencisi Ali, öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli parmak kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.
Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?
A) Fizyolojik
B) Bilme anlama
C) Sevgi
D) Saygı - statü
E) Güvenlik

17. Okul rehber öğrenmeni, saldırganca davranışlarda bulunan, öğrencilerden zorla para alan ve devamsızlık sorunu yaşayan 12. sınıf öğrencisi Batuhan'la görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında öğrencinin madde bağımlılığı nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir.
Bu durumda Batuhan'a sunması gereken yardımlar öncelikle hangi rehberlik hizmet alanına yönelik olmalıdır?
A) Araştırma değerlendirme
B) Sevk
C) Psikolojik danışma
D) Oryantasyon
E) İzleme ve değerlendirme

18. Ana sınıfı öğrencisi Kaya, kardeşi doğduktan sonra okula gitmek istememiş ve altını ıslatma, bebeksi konuşma, agresif davranışlar göstermeye başlamıştır.
Buna göre okul rehberlik servisi, Kaya'ya aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisinin kapsamında hizmet vermelidir?
A) Önleyici
B) Tamamlayıcı
C) Çare bulucu
D) Geliştirici
E) Ayarlayıcı

19. 16 yaşındaki Rasim, arkadaşlarına ilerde muhasebeci olursam iyi kötü bir maaşım olur. Ama mühendis olursam evim arabam olur. Hem de insanlar tarafından daha saygın olarak değerlendirilirim. O halde biraz daha çalışıp mühendis olmak en iyisi." demektedir.
Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramına göre Rasim'in içinde bulunduğu mesleki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değer
B) Hayal
C) İlgi
D) Yetenek
E) Fantezi

20. Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?
A) Yetenek
B) Değer
C) Öz yetkinlik
D) Mesleki olgunluk
E) Statü

21. Babasının tayini nedeniyle sene ortasında nakil alarak başka bir şehre taşınmak zorunda kalacak olan 6. sınıf öğrencisi Cenk, okul rehber öğretmeninde "Ben şimdi ne yapacağım, arkadaşlarım burada ben başka şehre gidiyorum. Ya orada hiç arkadaşım olmazsa." demiştir.
Bu durumda okul rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisi söylerse "empatik" bir tepki vermiş olur?
A) Taşınacağın yeri beğenmiyorsun.
B) Babana karşı kızgınlık hissediyor, onunla açık konuşamıyorsun.
C) Taşınıp başka yere gideceğin için arkadaşların da çok üzgün.
D) Bende ilkokuldayken taşınmak zorunda kalınca çok üzülmüştüm.
E) Gideceğin yerde arkadaşın olmayacağını düşünüyor, buna üzülüyorsun.

22. 8. sınıf rehber öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Selin'in son günlerde arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini fark etmiştir.
Buna göre Mehmet Bey'in öğrencisinin davranışlarının nedenini öğrenmeye dönük aşağıdaki tekniklerden hangisinden yararlanması en uygundur?
A) Özellik kayıt çizelgesi
B) Görüşme
C) Sosyal uzaklık ölçeği
D) Vaka kaydı
E) Sosyometre

23. Ülkemiz, her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde de okullarda göçmen sayısı artmaktadır.
Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?
A) Kişilik envanteri
B) Başarı testi
C) Tutum envanteri
D) İlgi envanteri
E) Yetenek testi

24. Aşağıda verilenlerden hangisinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “gizlilik” ilkesi ihlal edilmemiş olur?
A) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak
B) En üst idari sorumlu olan okul müdürünü öğrenci ile yürütülen psikolojik danışma oturumlarının içeriği ile ilgili olarak bilgilendirmek
C) Öğrenci kişisel gelişim dosyasında yer alan 4. Düzey gizlilik içeren bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak
D) Öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için başkalarının kanılarına dayalı tekniklerin sonuçlarını sınıfta paylaşmak
E) Sınıfta sürekli üzgün, mutsuz görünen ve öğretmenin rehberlik servisi ile görüş önerisini kabul etmeyen bir öğrencinin durumundan okul rehber öğretmenini haberdar etmek

25.
l. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidir.
II. Her birey eğer çaba gösterirse her mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebilir.
III. Her mesleğin gerektirdiği farklı kişilik özellikleri vardır.
IV. Mesleki rehberlik, mesleki karar aşamasında başlar.
V. Alanı ve düzeyi ne olursa olsun her meslek değerlidir.
VI. Meslek gelişimi bir süreçtir.
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine yardım etmek İsteyen bir öğretmenin sahip olabileceği yukarıdaki görüşlerden hangisi, çağdaş mesleki rehberlik anlayışına uygundur?
A) l-lll-V
B) III-V -VI
C) I-III-V-VI
D) II-III-V-VI
E) I-II-III-V-VI

26. Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
A) Müşavirlik
B) Çevre ile ilişkiler
C) Aile ile ilişkiler
D) Psikolojik danışma
E) Bilgi verme

27. Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnektir?
A) Grup rehberliği
B) Akran ara buluculuğu
C) Akran danışmanlığı
D) Çevre ile İlişkiler
E) Süpervizyon

28. Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi kişilik testleri, otobiyografi, görüşme gibi tekniklere karışabilir?
A) Sosyal kabul
B) Kişisel yanlılık
C) Anlam
D) Mantık
E) Genelleme

29. Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin “Orman arazilerinin imara açılmasına yönelik duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?
A) Problem tarama listesi
B) Kişilik testi
C) Tutum ölçeği
D) Soru listesi
E) Arzu listesi

30. Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
A) Otobiyografi
B) Kimdir bu?
C) Sosyometri
D) Başarısızlık nedenleri anketi
E) Problem Tarama Listesi

31. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp her öğrenci için bir karara varan öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirme
B) Ölçme
C) Sınıflandırma
D) Puanlama
E) Sıralama

32. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
A) Objektiflik
B) Güvenirlik
C) Geçerlik
D) Yargı
E) Karar

33. Bir sınıftaki öğrencilerin;
I. öz yeterlik algı düzeylerini belirlemek,
II. zekâ düzeylerini ölçmek,
III. sayısını belirlemek
İşlemlerinden hangileri dolaylı ölçmedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

34. Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de bakır çıkarılan illeri sormuştur.
Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?
A) Yordama geçerliği
B) İç tutarlık
C) Güvenirlik
D) Kapsam geçerliği
E) Uygunluk geçerliği

35. Çoktan seçmeli test maddelerinin hazırlanmasında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Bunlardan bir tanesi de bir öncüle bağlı olarak en fazla 3 ile 4 soru sorulmasıdır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeldiricilerin iyi çalışmasını sağlamak
B) Sorunun çözümünü zorlaştırmak
C) Soruların bağımsız yanıtlanabilmesini sağlamak
D) Soru kökü ile uyumu sağlamak
E) Verilen öncülü anlamlı kılmak

36. LGS ve KPSS gibi sınavlarda cevapların optik formlara usulüne uygun olarak kodlanması gerekmektedir. Öğrenciler bazen cevap kâğıdındaki kutuyu gerektiği gibi doldurmadığı için, optik okuma cihazları bazı cevapları işaretlenmemiş olarak yani boş olarak algılayabilmektedir.
Yukarıda anlatılan hata ölçmede hangi hata türüyle ifade edilebilir?
A) Sabit hata
B) Tesadüfi hata
C) Değişken oranlı hata
D) Sistematik hata
E) Yanlı hata

37. Enflasyon arttıkça bireylerin alım gücünün azalması ........... korelasyona örnektir. Turist sayısı arttıkça ülkeye giren döviz miktarının arması ise .......... korelasyona örnek olabilir.
Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir?
A) Pozitif - negatif
B) Negatif - nötr
C) Negatif negatif
D) Negatif - pozitif
E) Pozitif - nötr

38. Ezgi Öğretmen, olimpiyat seçmelerine katılacak öğrencileri belirlemek amacıyla bir spor müsabakası düzenlemiştir. Bu müsabaka sonunda ilk 10’a girenleri, okulun spor kulübüne alarak olimpiyat hazırlıklarına başlamıştır.
Ezgi Öğretmen’in yaptığı bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Amacına göre Ölçütüne göre
A) Tanıma ve yerleştirme Bağıl
B) Değer biçme Bağıl
C) Tanıma ve yerleştirme Mutlak
D) Değer biçme Mutlak
E) Biçimlendirme ve yetiştirme Bağıl

39. Bir üniversitede görev yapan Melek Hanım, öğrencilerine dönem sonu final sınavını uygulamıştır. Sınav sonuçlarını kontrol ederken kendisinin araştırma projesinde görev alan öğrencilerine fazladan 15 puan vermiştir.
Melek Hanım'ın yapmış olduğu bu işlem aşağıdakilerden hangisini düşürmüştür?
A) Objektiflik
B) Tutarlılık
C) Güvenirlik
D) Geçerlik
E) Kararlılık

40. Yedinci sınıf fen bilimleri dersinde yer alan “Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.” kazanımını tam olarak ölçebilmek için kullanılması gereken madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karışım nedir? Açıklayınız.
B) Üç adet karışım örneği veriniz.
C) Homojen ve heterojen karışımlara ikişer örnek veriniz.
D) Kaç tür karışım vardır? Her bir karışım türüne üçer örnek veriniz.
E) Homojen karışımları heterojen karışımlardan ayıran özellikler nelerdir?

41. Öğrencilerin herhangi bir dersten muaf olmalarını belirlemeye ya da öğrencileri öğrenme yeterliklerine göre gruplamaya yönelik işlemlerde öğrencileri var olan yeterlikleri bakımından ders ya da öğrenme durumu için uygun düzeye getirici çalışmalar yapmak için gerekli planlamalar aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisinin sonuçlarına bağlıdır?
A) Biçimlendirme yetiştirmeye dönük
B) Tanıma yerleştirmeye dönük
C) Düzey belirleme amaçlı
D) Ürüne dönük
E) Erişiye dayalı

42. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
A) Ölçmeyi yapan kişi
B) Ölçmede kullanılan araçlar
C) Ölçmenin standart hatası
D) Ölçmenin yapıldığı ortam
E) Ölçülmek istenen hedef- davranış

43. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?
A) Kişisel faktörler
B) Çevresel engeller
C) Psikolojik güçlükler
D) Ekonomik güçlükler
E) Dil güçlükleri

44. Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalına ne ad verilir?
A) Kültürler arası etkileşim
B) Kültürler arası benzerlikler
C) Kültürel farklılıklar
D) Kültürler arası iletişim
E) Kültürel çatışma

45. İletişim kurma niyetinde olan kişinin düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?
A) Mesaj/ileti
B) Geri besleme
C) İletişim
D) Gürültü
E) Eş zamanlı okuma

46. Birçok iletişim durumunda, bizim bir iletişimci olarak amaçladığımız şeyi diğer kişi bizim iletmek istediğimiz anlamda yorumlayamayabilir ve kendi yorumlarına göre yanıt verebilir. Yorum iletişim durumunu çerçeveler ve hangi iletişim kurallarının kullanılacağını belirtir; daha sonraki iletişimin yörüngesi olur.
Yukarıdaki ifade bireylerarası iletişim hangi ilkesine karşılık gelmektedir?
A) İletişim süreci kurallarla yönetilir
B) İletişim kültür tarafından belirlenmiştir
C) Bireylerarası iletişim bir süreçtir
D) İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir
E) Bireylerarası iletişim amaçsaldır

47. Bir öğrenci sınıfta öğretmeninin anlattığı konuyu can kulağı ile dinleyip not tutarak dersin sınavından beklenenin üstünde not almıştır.
Öğretmeni ders anlatırken öğrenci iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangi işlemi yapmıştır?
A) Geri besleme-Kodlama
B) Kodlama-Kodaçımı
C) Kodaçımı-Geri besleme
D) Alıcı-Geri besleme
E) Kaynak-Alıcı

48- Ön yargılar, dalıp gitmeler, peşin hükümler, dar görüşlülük vb. tepkiler iletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen hangi tür gürültü için tanımlanabilir?
A) Psikolojik gürültü
B) Biyolojik gürültü
C) Fiziksel gürültü
D) Anlamsal gürültü
E) Fizyolojik gürültü

49. Parmak şaklatmak İngiliz ve Amerikalılar için ‘bir şeyi hatırlamak’ anlamına gelirken Latin Amerika’da ‘acele et’ anlamında kullanılmaktadır.
Bu durum, kullanılan sözsüz iletişim kodunun hangi özelliğini gösterir?
A) Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
B) Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme
C) Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
D) Güvenilir iletiler aktarma
E) Kültüre göre biçimlenme

50.
I. İtaatkâr bir yapı gösterirler çünkü göndericiye soru sorulmaz
II. Gönderici için daha fazla prestij ve otorite sağlanır
III. Bilgi hakkında az güven vardır
IV. Yüksek güven duygusu verir
Yukarıdaki maddelerden hangileri tek yönlü iletişim ile ilgili özelliklerdendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

51. Aşağıdakilerden hangisi Wiki ya da Web günlüğü türü çevrim içi iletişim ortamları aracılığıyla web içeriği oluştururken ya da mevcut olanlara yorum yazarken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) Çok ayrıntılı kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz.
B) Yazdığımız yorumları savunmada kullanabileceğimiz somut delillerin olmasına dikkat etmeliyiz.
C) İnsanları rencide edecek, kızdıracak, zor durumda kalmalarını sağlayacak bilgi ve yorumlara yer vermemeliyiz.
D) Çocuklarımızın internet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat etmeliyiz.
E) Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin almakla zaman kaybetmemeliyiz

52. Aşağıdakilerden hangisi en yaygın çevrim içi iletişim ortamı olan e-postayı kullanarak iletişim kurarken dikkat etmemiz gerekenler arasında sayılamaz?
A) Kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz.
B) E-posta gönderirken kimden bölümünde adımızın olmasına dikkat etmeliyiz
C) Konu bölümüne yazacağımız ve epostamızın içeriğini belirten kısa ifadede Türkçe harfler ve ya da büyük harfler kullanmalıyız.
D) Birden fazla kişiye gönderilen ve zincir e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız.
E) Konu bölümünde “İş ortaklığı kurmak” gibi çok genel başlıklar yazılmış ise bu mesajlara temkinli yaklaşmalıyız.

53. Web 2.0 kavramı ilk olarak kim tarafından tanıtılmıştır?
A) Steve Jobs
B) Tim O’Reilly
C) Mark Zuckerberg
D) Larry Wall
E) Tim Berners-Lee

54.
I.İlk kez Unix programı hakkında konuşmak ve sistemin aksaklıklarını saptayarak çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
II.Bugün dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının birçok konuda düşüncelerini paylaştığı, yazılar yazdığı, haberler paylaştığı iletişim ortamlarıdır.
III. İlk çıktığı dönemlerde Bülten Tahtası ya da kısaca BBS (Bulletin Board System) adıyla anılmıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?
A) Web konferans
B) E-posta
C) Sosyal medya
D) Web günlükleri
E) Forumlar

55.Aşağıdakilerden hangisi E-Devlet ile devletin işlev kazandığı özelliklerden biri değildir?
A) Devletin hızlı işleyişinin sağlanması
B) Vatandaşın yönetime katılımının sağlanması
C) Devletin şeffaf bir işleyişe kavuşması
D) Kurumlar arası bilgi, iş ve veri yinelenmesi
E) Kamunun vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırması

56. Hakkında veri toplananları etiketleme ve idare etme amacı ile tanımlanmış ya da tanımlanmamış herhangi kişisel veri toplanması ve işlenmesine ne ad verilir?
A) Dijital içerik
B) Dijital kullanım
C) Dijital gözetim
D) Dijital veri
E) Dijital enformasyon

57. Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in birçok ülkede yürüttüğü “dijital yurttaşlık” projesinde bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan biridir?
A) Aşırı kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel sorunlar
B) Kişisel bilgilerin kötüye kullanımı
C) “üretici” değil “tüketici” durumunda bulunmak
D)Toplumsal ve kültürel ifade amaçlı kullanımı
E) Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamların varlığı

58. Dijital oyun ortamında bireyin sınırlı fiziksel etkinlikte bulunarak diğer birey ve topluluklarla yazılı ve görsel-işitsel iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurması ve bir arada bulunabilmesi nasıl adlandırılabilir?
A) Dijital aktivizm
B) Hareketsiz toplumsallaşma
C) Yayılım
D) Benmerkezcilik
E) Kültürel etkileşim

59.TÜİK’in 2021 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireyler en çok hangi sektörden alışveriş yapmıştır?
A) Giyim, ayakkabı, aksesuar
B) Lokantalar, fast food zincirleri, catering şirketleri
C) Kozmetik
D) Kitap-dergi ve basılı yayınlar
E) Temizlik ürünleri
60. Diğerlerinden farklı olarak her şeyi bir ekranda tutup, size ekrandaki elemanlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir yapıya sahip olan sunum programı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prezi
B) Word
C) Excel
D) PowerPoint
E) Photoshop

61. Türkiye’de ilk kez çevre politikalarının oluşturulması amacı ile 1978 yılında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı
B) Çevre Genel Müdürlüğü
C) Çevre Bakanlığı
D) Özel Çevre Koruma Kurulu
E) Çevre ve Orman Bakanlığı

62. Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kyoto Protokolü
B) Montreal Protokolü
C) Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması
D) Birleşmiş Milletler Viyana İklim Anlaşması
E) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

63. Türkiye’nin uluslararası çevre sözleşmelerini imzalamasının iç hukuktaki hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa maddesi yerine geçer.
B) Gerektiğinde değiştirilebilir.
C) Uygulanmak zorunda değildir.
D) Sadece yönlendirici olarak kabul edilir.
E) Kanun hükmündedir.

64. Uluslararası Enerji Birliği'nin raporuna göre 2020 ve 2030 yıllarında dünyanın net elektrik üretiminde en büyük paya sahip olması beklenen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgar
B) Güneş
C) Hidrojen
D) Kömür
E) Nükleer

65. İklim değişikliğine, gerçekçi ve kalıcı çözümler için, gelişmiş ülkelerin önümüzdeki birkaç on yıl içinde sera gazı salımlarını 1990 yılı düzeyinin en az %50 altına çekmesi gerekiyor. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye de Paris Anlaşması kapsamında sera gazı salımını 2030 düzeyine göre (artıştan) azaltmayı taahhüt etmiştir.
Türkiye'nin sera gazı salım azaltım taahhüdü aşağıdakilerden hangisidir?
A) %5
B) %16
C) %21
D) %32
E) %35

66. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin taraf olduğu çevre ile ilgili uluslararası sözleşmelerin konularından biri değildir?
A) Klorlu florlu karbon gazı salınımları
B) Sera gazları
C) Ozon Tabakasının incelmesi
D) Asit yağmurları
E) Azot gazı

67. BM çatısı altında kurulan ve görevi çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi olan kurum hangisidir?
A) UNEP
B) NATO
C) UNICEF
D) OECD
E) IMF

68. İklim değişikliği konusunda, katı atıklar için en akılcı, en çağdaş, en etkili ve çevreye en saygılı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katı atıkların miktarının azaltılması
B) Geri kazanım
C) Yakma fırınları
D) Gömme
E) Geri dönüşüm

69. Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil ham madde olarak üretim sürecine sokulması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) Tek kullanım
B) Geri dönüşüm
C) Geri kazanım
D) Yeniden kullanım
E) Kaynak koruma

70.
I. Küresel ısınma ve iklim değişikliği
II. Ozon tabakasının incelmesi
III. Asit yağmurları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri küresel çevre sorunlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)II ve III
E) I, II ve III

71. Araştırma probleminin sunulduğu, bu problemle ilgili önceki çalışmaların özetlendiği ve yapılan çalışmaların hangi amaçla yapıldığı gibi bilgilerin bulunduğu araştırma bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgular
B) Giriş
C) Tartışma
D) Yöntem
E) Sonuç

72. Önceden ortaya çıkmamış buluşlar keşfetmek amacıyla araştırma faaliyetleri yaparak, ilk önce araştırmak, daha önce bulunmamışı bulmak sonrasında ürünü ve bilgiyi yenilemek demektir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim
B) Teknoloji
C) Ar-Ge
D) Proje
E) İcat

73. Bilimsel bilginin paylaşımı için kullanılan bir tür yazılı iletişim biçimine ne ad verilir?
A) Raporlama
B) Araştırma raporu
C) Tez
D) Bildiri
E) Poster

74. Araştırmada toplanan verilerin araştırma problemi ile ilgili olarak neleri söylediğini ve hangi sonuçları ortaya koyduğunu belirleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doyum noktası
B) Betimleme
C) Analiz
D) Yorumlama
E) Numaralandırma

75. Selin sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önleme stratejilerinin etkililiğini belirlemek üzere bir araştırma planlamıştır. Öğretmenin dersinde önceden belirlenen üç stratejiyi kullanmasını ister ve bunların işe yarayıp yaramadığına ilişkin veri toplayarak araştırmasını gerçekleştirir.
Selin bu araştırmanın verilerini toplarken hangi veri toplama yöntemini kullanmıştır?
A) Anket
B) Gözlem
C) Doküman analizi
D) Başarı testi
E) Tutum ölçeği

76. Araştırmada kullanılan, fikir, düşünce ya da materyallerin sahiplerine ilişkin bilgilere, genellikle yazar soyadlarına göre alfabetik bir düzen ve belli bir sistem içerisinde yer verildiği bölüm hangi bölümdür?
A) Özet
B) Ekler
C) Tartışma
D) Bulgular
E) Kaynakça

77. “Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.” Aşağıdaki hangi etik dışı davranışlara örnektir?
A) Çarpıtma
B) Duplikasyon
C) Dilimleme
D) Aşırma
E) Gizleme

78. Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değildir?
A) Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgilerin elde edilmesi
B) Mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretilmesi
C) Yeni sistem, süreç ve hizmetlerin oluşturulması
D) Mevcut hizmetleri geliştirmek amacıyla düzenli çalışmaların yapılması
E) Personel ve ekipman envanteri çıkartılması

79. Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge'nin risklerinden birisidir?
A) Maliyetlerin azalması
B) Ürünlerin daha hızlı bir şekilde pazara sokulması
C) Uluslararası yeni pazarlar
D) Dış finansman sağlanmasında kolaylıklar
E) Ticari açıdan başarılı olmayan bir ürünün geliştirilmesi

80. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temel araştırma
B) Uygulamalı araştırma
C) Geliştirme
D) Üretim
E) İnovasyon

81. Kapsayıcı Eğitim çerçevesinde 3. ve 4. sınıf temel okuryazarlık ve matematik öğrenme kazanımlarını elde edemeyen çok sayıda çocuk için geliştirildi. Her yıl hem Türk hem de mülteci çocuklar bu uygulamadan tüm Türkiye genelinde yararlanmaktadırlar.
Yukarıda bahsedilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzersiz
B) DYK
C) Yaz Okulu
D) İYEP
E) Destek Odası

82.
I. Ahlaki Gerekçe
II. Sosyal Gerekçe
III. Eğitimsel Gerekçe
IV. Ekonomik Gerekçe
Yukarıdakilerden hangileri UNESCO tarafından belirlenen Kapsayıcı Eğitimin temel gerekçelerindendir?
A) I ve II
B) I,II ve III
C) II, III ve IV
D) I,II ve IV
E) I,III ve IV

83. Sınıfta öğretmen soru sorduğunda, soruyu cevaplamak için elini kaldıran öğrencilerden notları düşük olanlara öğretmenin pek söz hakkı tanımaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Entegrasyon
B) Doğrudan Ayrımcılık
C) Dolaylı Ayrımcılık
D) Kapsayıcılık
E) Yok sayma

84. Dezavantajlı öğrencilerin genel okulların standart gereksinimlerini karşılayabildikleri sürece bu okullara dâhil edilmeleri durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Entegrasyon
B) Kapsayıcılık
C) Oryantasyon
D) Konsültasyon
E) Ayrıcalık

85. Kapsayıcı Eğitim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gruba göre uyarlama gerektirir.
B) Devamlı bir değişim sürecidir.
C) Homojen okul ve sınıflar gerektirir.
D) Farklılaştırılmış öğretimi içerir.
E) İşbirlikçi öğrenmeye önem verir.

86. Kapsayıcı Eğitim Projesi, üç faz halinde geliştirilen bir projedir.
1.aşamada, 'Suriyeli Öğretmenlerin Eğitimi' başlığı altında verilen destek eğitimleridir.
2.aşamada proje geliştirilerek 'Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen Eğitimi' başlığı altında yapılan eğitimlerdir.
3.aşamada ise 10 modül halinde detaylandırılarak 'Kapsayıcı Eğitim' başlığı altında yeniden geliştirildi.
Kapsayıcı Eğitim Projesi aşağıdakilerden hangisinin desteği ile gerçekleşmiştir?
A) ODTÜ ve UNESCO
B) Hacettepe Üniversitesi ve OECD
C) GATA ve WHO
D) Erciyes Üniversitesi ve UNICEF
E) Anadolu Üniversitesi ve MEB

87. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı bir eğitmenin öğrencileri ile ilişkilerinde dikkat etmesi gerekenlerden değildir?
A) Yapıcı geri bildirim vermek
B) Bağ kurmak
C) Sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak
D) Süreç değerlendirmesine ağırlık vermek
E) Akademik başarıyı ön planda tutmak

88. Kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Öğrencilerin içsel motivasyonu artırılmalı
B) İlgi çekici bir sınıf ortamı oluşturulmalı
C) Her bireyi kabul eden bir sınıf atmosferi oluşturulmalı
D)Öğrencileri her konuda ortak karar almaları sağlanmalı
E) İşbirlikçi öğrenme ortamı oluşturulmalı

89. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin faydalarından biri değildir?
A) Eğitimde adalet sağlanır
B) Nitelikli eğitim için örnek teşkil eder
C) Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilir
D) Engelli çocukları üstün kılar
E) Engelli bireylerin istihdamı için altyapı oluşturur

90. Ayrımcılığı açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ayrımcılık önyargılardan beslenen bir dışlama, tahakküm ve yerleştirme mekanizmasıdır.
B) Ayrımcılık çoğunlukla bireylerin kişilik özellikleriyle açıklanabilir.
C) Ayrımcılık en temelde insanlar arasındaki eşitlik fikrinin ihlaline dayanmaktadır.
D) Ayrımcılık hoşlanmama, hor görme ve nefret etmeye kadar uzanan olumsuz duyguları içerir.
E) Ayrımcılık bir gruba ya da grup üyelerine yönelik olumsuz düşünceleri içerir.

91. Dezavantajlı grupların haklarını gerçekleştirmeleri ve toplumsal kaynaklara ulaşabilmek bakımından diğer gruplarla denk bir konuma gelmesi için desteklenmelerini veya güçlendirilmelerini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu Ayrımcılık
B) Olumsuz Ayrımcılık
C) Sistemin meşrulaştırılması
D) Ahlaki Dışlama
E) Vatandaşlıktan Çıkarma

92. Toplum içerisinde bireylerin kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayan ve toplumun çoğunluğunun ulaşabildiği eğitim, sağlık, istihdam, sermaye veya sosyal destek gibi kaynaklara ulaşamayan gruplar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
A) İç grup
B) Dış grup
C) Dezavantajlı grup
D) Sosyal grup
E) Avantajlı grup

93. Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız okul ikliminin göstergelerinden biri değildir?
A) Yetersiz iş doyumu
B) Yabancılaşma
C) Çalışanların kaygı düzeyinin düşüklüğü
D) Birbirinin kopyası olan davranışların çokluğu
E) İçinde bulunulan durumdan memnun olma

94. Kamunun kullanımına açık bazı eşyaların kırılması, parçalanması, kesilmesi ya da yakılması, okul sıra ve masalarının çizilmesi, duvarlara yazı yazılması, lambaların ve camların kırılması gibi davranışlardır.
Yukarıda bahsedilen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zorbalık
B) Vandalizm
C) İstismar
D) Agresyon
E) Öfke

95. Aşağıdakilerden hangisi okul ortamını güvensiz yapan faktörlerden biri değildir?
A) Öğretimin etkisizliği dolayısıyla öğrenci başarısızlığı
B) Tutarsız ve cezalandırıcı yönetimsel uygulamalar
C) Öğretim imkânlarının yetersizliği ve öğrencinin kendini kontrol etmesine yönelik imkânların yokluğu
D) İstenen davranışlara yönelik olarak açıkça belirtilen beklentiler
E) Kuralların uygulanmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi

96. Aşağıdakilerden hangisi siber/sanal zorbalığın akran zorbalığından ayrıldığı noktalardan biri değildir?
A) Sanal zorbaların kim olduklarının bilinmemesi
B) Sanal zorbaların kurbanlardan fiziksel anlamda üstün olmasının gerekmemesi
C) Sanal zorbalığın yüz yüze etkileşim ortamı gerektirmemesi
D) Sanal zorbalığın çok daha hızlı ve aynı anda çok sayıda kişiye ulaşabilmesi
E) Sanal zorbalığın müdahalesinin daha kolay olması

97. Kışkırtma unsuru olmaksızın aralarında fiziksel ya da psikolojik açıdan güç eşitsizliği olan birey ya da bireylerden güçlünün, karşı tarafa bilerek ve isteyerek sistemli bir biçimde uyguladığı, aynı gruplar arasında tekrarlılık gösteren, kurbanda korku veya endişe yaratmayı amaçlayan fiziksel, sözel, psikolojik saldırı veya yıldırmayı içeren olumsuz davranışlara ne ad verilir?
A) Psikolojik baskı
B) Sanal zorbalık
C) Mobbing
D) Yetişkin baskısı
E) Akran zorbalığı
21

98. Okulların daha güvenli olması için toplumun ve ailenin güvenli olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal çözülme kuramı
B) Okul iklimi kuramı
C) Ahlak gelişimi kuramı
D) Kontrol kuramı
E) Psiko-sosyal kuram

99. Öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrencilere ve dolayısı ile topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul güvenliği
B) Okul denetimi
C) Okul kültürü
D) Okul sağlığı
E) Okul İdaresi

100.
I. Sorumluluk alma
II. Kuralları uygulama da tutarlık
III. Örgütsel açıklık
IV. Yabancılaşma
Okul iklimi teorisine göre, yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri okul iklimi göstergelerinden değildir?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız IV
E) Yalnız III
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...

Cevap Anahtarı​

1-B
2-A
3-B
4-C
5-A
6-E
7-D
8-A
9-C
10-B
11-B
12-C
13-A
14-A
15-D
16-D
17-B
18-C
19-C
20-D
21-E
22-B
23-C
24-E
25-B
26-D
27-C
28-A
29-C
30-A
31-A
32-B
33-D
34-D
35-C
36-B
37-D
38-A
39-D
40-D
41-B
42-E
43-D
44-D
45-A
46-D
47-C
48-A
49-E
50-D
51-E
52-C
53-B
54-E
55-D
56-A
57-D
58-B
59-A
60-A
61-A
62–E
63-E
64-D
65-C
66-E
67-A
68-B
69-B
70-E
71-B
72-C
73-B
74-B
75-B
76-E
77-D
78-E
79-E
80-B
81-D
82-C
83-C
84-A
85-C
86-D
87-E
88-D
89-D
90-B
91-A
92-C
93-C
94-B
95-E
96-E
97-E
98-A
99-D
100-D
 
Top